Adjudicació de places vacants a cursos d’anglès ordinaris PIA

Després de la convocatòria presencial del passat 7 d’octubre, durant la qual es van realitzar les acreditacions i les proves d’anivellament i d’ordenació per al C1, us convidem a consultar el nivell que se us ha assignat després de la prova d’anivellament o l’acreditació i si heu estat admesos d’acord amb les vacants existents actualment en aquest 2n torn d’assignacions.

Consulteu la llista d’adjudicacions aquí

Els admesos cal que us presenteu a formalitzar la matrícula per al nivell assignat el dilluns 10 d’octubre de 2016 a partir de les 17 h i fins les 19 h.

Si no podeu venir a fer-la presencialment, cal que envieu algú en el vostre nom.

La no compareixença a la convocatòria de matrícula resultarà en l’atorgament de la plaça vacant a la següent persona en llista d’espera.

 


Convoquem a tots els admesos en el procés d’adjudicació de places vacants dins el Pla de l’Impuls de l’Anglès per al professorata venir a l’escola el proper divendres dia 7 d’octubre entre les 16h i no més tard de les 17:30h.

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial de 4t o 5è nivell haurà de lliurar presencialment l’acreditació documental ((http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/estudis/idiomes/equivalents-c1/equivalencies-angles.pdf)o, en el seu defecte, fer la prova d’anivellament .

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial de nivell C1 haurà d’acreditar presencialment la titulació de nivell B2 (http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/estudis/idiomes/equivalents-c1/equivalencies-angles.pdf) i fer la prova d’ordre d’accés (si escau).

Cal que TOTHOM digui  tota la documentació preparada (fotocòpia del DNI i, si escau, fotocòpia de la titulació amb la qual acrediteu el vostre nivell).