Convalidacions batxillerat

L’alumnat que cursa el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) pot sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

  1. Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre on estudia habitualment l’alumnat.
  2. Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre on estudia habitualment l’alumnat.

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumnat el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització i el Batxillerat abans del 31 d’octubre del curs escolar corresponent.

La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar al final del curs amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.