El procés de matrícula va després de la preinscripció i respresenta l’etapa final on es lliura la documentació requerida, es fa el pagament de les taxes corresponents que reserven la plaça, i condueix a la incorporació al curs. Assegureu-vos doncs de visitar abans l’apartat de preinscripció.

PROCESSOS DE MATRICULACIÓ OBERTS:

 • Cursos intensius d’estiu

PROCESSOS DE MATRICULACIÓ QUE S’OBRIRAN PROPERAMENT:

 • Matrícula d’alumnat antic (que ha acabat el curs 21/22) per al curs 22/23 (aptes, no aptes, no presentants i renúncies).

NOVETATS MATRÍCULA 

Sabies que…

– si has acabat el B2.2 i el curs que ve et matricules d’A1 d’una altra llengua a l’EOI tindràs una bonificació del 50% del preu públic?
– si et matricules a l’EOI d’una llengua estrangera diferent a la que estudies a l’institut  tindràs una bonificació del 50% del preu públic?
– si et matricules d’una segona llengua estrangera a l’EOI tindràs una bonificació del 50% del preu públic?
– si tens concedida una beca o ajut d’estudi podries tenir una bonificació del 50% del preu públic?
– si aquest curs has obtingut marícula d’honor, premi extraordinari de batxillerat o altres premis exteraordinaris tindràs exempció de taxes?
 
Consulta la normativa aquí (a partir de l’article 7)
 
 

 
 
EL PROCÉS DE MATRÍCULA D’ALUMNAT ANTIC EXPLICAT     (PROCÉS OBERT)

La matrícula  de l’alumnat antic (que ha acabat un curs a l’EOI al juny i vol continuar estudiant al proper setembre) es fa exclusivament durant el mes de juliol. 

Llegiu atentament el document següent per a fer l’AUTOMATRÍCULA, és a dir, un procés completament telemàtic que podreu realitzar vosaltres sols amb autonomia. 

EL PROCÉS DE MATRÍCULA DE CURSOS ORDINARIS (PROCÉS TANCAT)

Instruccions de formalització de la matrícula d’alumnes nous als cursos ordinaris de A1 a C1:

 • Si després de fer el procés de preinscripció als cursos ordinaris, heu obtingut plaça (ho podeu consultar a l’aplicatiu de preinscripció de cursos ordinaris on us vau apuntar per primera vegada), us cal formalitzar la matrícula per mitjà del mateix aplicatiu (no es pot fer presencialment)
 • Seguidament, i dins el termini estricte que indica en el resguard de matrícula, cal fer el pagament de les taxes (indispensable per fromalitzar la matrícula i assegurar la plaça):
   • Pagament 1/ codi de barres 1: taxa de matrícula (vegeu les taxes que apliquen aquí) amb Caixabank
   • Pagament 2/ codi de barres 2: taxa de serveis d’accés a plataforma i materials didàctics (codi de barres 2) a BBVA o bé pagament directament a l’escola amb targeta en concepte de material fungible (paper, retoladors, ús de projectors…No inclou el llibre del curs). Aquest pagament és en una altra entitat, per tant, us heu d’adreçar a la banca online del BBVA (no intenteu pagar aquest 2n pagament a Caixabank). Si continueu tenint problemes per pagar aquesta taxa online, ens podeu trucar al 933778177, demanar per Administració i fer el pagament per telèfon amb una targeta de crèdit. 
   • Associació d”alumnes i exalumnes (en cas que vulgueu fer-vos-en socis. Consulteu-ne aquí els avantatges) = 15 € (o 30 euros si sou exalumnes) a BBVA al compte IBAN ES0701829726210202179872 (poseu nom i cognom al concepte de l’ingrés perquè us puguem identificar) o bé en metàl·lic a la biblioteca.
   • Guardeu els 3 comprovants de pagament per si ens cal demanar-vos-els.
 • A més, abans de l’inici de les classes, us cal fer-nos arribar la següent documentació escanejada o en foto a l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat:
  • En cas d’haver sol·licitat alguna bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), la documentació acreditativa de la condició al·legada.
  • En cas d’haver demanat l’exempció de test de nivell per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.
 • Aquells alumnes que no facin la matrícula telemàtica els dies assignats perdran el seu dret a la plaça. No realitzar els pagaments corresponents o fer-los fora del seu termini implica també la pèrdua de plaça.
 • L’escola us informarà del llibre/material del curs (en cas que n’hi hagi) i de com adquirir-lo el primer dia del curs. El preu d’aquest material NO està inclòs a cap de les taxes anteriors.
 • Si no heu obtingut plaça, però heu quedat en LLISTA D’ESPERAcal que consulteu l’aplicatiu de preinscripció on se us informarà del dia i l’hora en què podríeu accedir a possibles places vacants (en cas que se’n produeixin).
 • Si finalment podeu accedir a una plaça vacant als cursos ordinaris per llista d’espera, us cal formalitzar la matrícula per mitjà del mateix aplicatiu (no es pot fer presencialment) i fer el pagament de la matrícula al banc amb els codis de barres que us generarà l’aplicatiu. La matrícula només es pot fer telemàticament per mitjà de l’aplicatiu de preinscripció.
 • Un cop acabat el procés de matrícula de l’alumnat que ha obtingut plaça, pot ser que encara hi hagi PLACES VACANTS en alguns cursos. En cas d’haver estat NO ADMÈS en el procés d’assignació de places o de no haver-hi ni tant sols participat, us podeu apuntar en aquest aplicatiu. Llegiu si us plau atentament les seves instruccions.

TAXES, BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Feu clic aquí per accedir a les taxes dels nostres cursos.

El pagament de la taxa de matrícula del curs es realitzarà al mateix moment que formalitzeu la matrícula en la seva totalitat (no hi ha l’opció de pagament parcial o ajornat) .

A banda d’això, caldrà comprar el material del curs (llibre de text i/o llibres de lectura) i fer el pagament de 15 euros (30 euros per a exalumnat) a l’Associació d’Alumnes si es vol tenir accés al serveis que gestionen (vegeu la secció Associació d”alumnes per a més informació).

EL PROCÉS DE MATRÍCULA DE CURSOS ESPECIALS I CURSOS D’ESTIU

La matrícula per als cursos especials anuals i cursos especials d’estiu es formalitza quan es fa el pagament de la taxa corresponent al curs i és el pas següent a haver realitzat la preinscripció que trobareu ala pàgina de preinscripció general, a la secció de preinscripció als cursos especials i cursos d’estiu.

El pagament de la taxa del curs es realitzarà preferiblement amb targeta. 

DOCUMENTACIÓ

La formalització de la matrícula, a més d’emplenar el formulari de preinscripció que trobareu a l’apartat Preinscripció/cursos especials, implica:

 • preparar la documentació següent:
 Formulari de matrícula emplenat en format pdf. Descarregeu-lo aquí: bit.ly/impresdematricula (Aquest imprès permetser emplenat a l’ordinador un cop descarregat)
– Document de cessió de dades personals i autorització de drets d’imatge i material en format pdf. Descarregeu-lo aquí: bit.ly/eoiautoritzacions (Aquest imprès permetser emplenat a l’ordinador un cop descarregat)
– Fotocòpia del D N I / N I E / Passaport de l’alumne/a + l’original
– Fotocòpia del D N I / N I E / Passaport de l’alumne/a del pare, mare o tutor/a legal (en cas dels menors d’edat) + l’original
– Per a aquells alumnes que no necessiteu fer prova de nivell, fotocòpia del certificat que acrediti el nivell de llengua de l’alumne/a + l’original
– 
Si s’escau (per gaudir de bonificació en taxa de matrícula):
 Targeta de família nombrosa, monoparental, de discapacitat… + fotocòpia (on hi aparegui el nom de la persona que es matricularà).
Nota: aquelles persones que tinguin dret a alguna reducció o exempció de taxes (família nombrosa, monoparental, discapacitats o víctimes del terrorisme…) hauran d’abonar la taxa que els pertoqui una vegada aplicada la reducció o exempció. Per als cursos especials d’hivern i d’estiu, s’apliquen les mateixes reduccions que per als cursos ordinaris. Les places s’atorgaran per ordre de matriculació. En cas que un grup s’empleni, podreu optar apuntar-vos en llista d’espera.
 • fer el pagament de la taxa del curs. Un cop emplenat el formulari de preinscripció, l’equip d’administració revisarà la vostra sol·licitud, la documentació i us contactarà passada una setmana per fer el pagament en línia de la taxa de curs corresponent. 

L’escola es reserva el dret a canviar l’horari per motius de gestió imperatius o fins i tot cancel·lar un curs si aquest no arriba al mínim de persones matriculades. En aquest cas, ens posaríem en conacte amb vosaltres per a plantejar-vos una alternativa o bé la devolució de les taxes. Així doncs, només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes. Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància com a mínim cinc dies laborables abans de l’inici del curs.

TAXES, BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Feu clic aquí per accedir a les taxes dels nostres cursos.El pagament de la taxa de matrícula del curs es realitzarà al mateix moment que formalitzeu la matrícula en la seva totalitat (no hi ha l’opció de pagament parcial o ajornat) en metàl·lic o amb targeta.

El pagament de les taxes de curs es farà al mateix moment de la matrícula.

A banda d’això, caldrà comprar el material del curs (llibre de text i/o llibres de lectura) i fer el pagament de 15 euros a l’Associació d’Alumnes si es vol tenir accés al serveis que gestionen (vegeu la secció Associació d”alumnes per a més informació).

L’escola us informarà del llibre/material del curs (en cas que n’hi hagi) i de com adquirir-lo. El preu d’aquest material NO està inclòs a cap de les taxes anteriors.


ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

Un alumne només podrà renunciar a un curs especial, amb la consegüent devolució de taxes, fins a cinc dies hàbils previs a la data d’inici de curs i prèvia presentació d’una sol·licitud a la direcció del centre amb la justificació de la demanda de devolució de taxes. La direcció del centre podrà aprovar o desestimar la sol·licitud d’acord amb la normativa del Departament d’Ensenyament sobre devolució de taxes i preus públics i d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.

Si voleu més informació sobre els cursos especials  o els cursos instensius d’estiu, adreceu-vos a l’apartat Cursos del web.

El professorat en actiu de centres públics, municipals i privats concertats poden sol.licitar un ajut per a participar en un programa per a millorar la seva competència comunicativa en llengua estrangera.

Nota important: El Pla de l’Impuls a l’Anglès ha sofert canvis importants, entre els quals que ja no existeixen grups exclusius PIA sinó que el professorat acollit al pla ara es matricula a qualsevol dels cursos oferts per l’escola del nivell corresponent, tal com ho fa un alumne ordinari. És a dir, que el professorat acollit al pla es pot apuntar als dies i a l’horari que més li convingui. Si us plau, llegiu la informació que teniu referenciada més avall per saber més de les noves condicions i tràmits a realitzar aquí.

Un cop matriculats al juliol (alumnat antic) o al setembre (alumnat nou), us contactarem al mes d’octubre i us demanarem d’emplenar un formulari on us demanarem de deixar les vostres dades aquí. (aquest formulari s’actualitzarà al mes d’octubre del nou curs).[/toggle]