Matrícula

El procés de matrícula va després de la preinscripció i representa l’etapa final on es lliura la documentació requerida, es fa el pagament de les taxes corresponents que reserven la plaça, i condueix a la incorporació al curs. Assegureu-vos doncs de visitar abans l’apartat de preinscripció.

PROCESSOS DE MATRICULACIÓ OBERTS

  • Cursos ordinaris anuals (del 31 d’agost al 5 de setembre a les 15 h). PROCÉS TANCAT
  • Cursos especials anuals i de 1r quadrimestre (del 5 de setembre a les 18 h i fins al final de setembre o esgotar places) PROCÉS TANCAT

INFORMACIONS IMPORTANTS

BONIFICACIONS

Sabies que…

si has acabat el B2.2 i el curs que ve et matricules d’A1 d’una altra llengua a l’EOI tindràs una bonificació del 50% del preu públic?
– si et matricules a l’EOI d’una llengua estrangera diferent a la que estudies a l’institut  tindràs una bonificació del 50% del preu públic?
– si et matricules d’una segona llengua estrangera a l’EOI tindràs una bonificació del 50% del preu públic?
– si tens concedida una beca o ajut d’estudi podries tenir una bonificació del 50% del preu públic?
– si aquest curs has obtingut marícula d’honor, premi extraordinari de batxillerat o altres premis exteraordinaris tindràs exempció de taxes?
 
Consulta la normativa aquí (a partir de l’article 7)
 
DEVOLUCIONS
 
A l’apartat Tràmits i gestions administratives, hi trobareu la normativa aplicable a les renúncies i devolucions de matrícula.

EL PROCÉS DE MATRÍCULA D’ALUMNAT NOU DE CURSOS ORDINARIS (matrícula de setembre)

Instruccions de formalització de la matrícula d’alumnes nous als cursos ordinaris de A1 a C1

TAXES, BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Feu clic aquí per accedir a les taxes dels nostres cursos.

El pagament de la taxa de matrícula del curs es realitzarà al mateix moment que formalitzeu la matrícula en la seva totalitat (no hi ha l’opció de pagament parcial o ajornat) .

A banda d’això, caldrà comprar el material del curs (llibre de text i/o llibres de lectura) i fer el pagament de 15 euros (30 euros per a exalumnat) a l’Associació d’Alumnes si es vol tenir accés al serveis que gestionen (vegeu la secció Associació d”alumnes per a més informació).

EL PROCÉS DE MATRÍCULA D’ALUMNAT ANTIC DE CURSOS ORDINARIS (matrícula de juliol)
 
La matrícula  de l’alumnat antic (que ha acabat un curs a l’EOI al juny i vol continuar estudiant al proper setembre) es fa exclusivament durant el mes de juliol.

Llegiu atentament el document següent per a fer l’AUTOMATRÍCULA, és a dir, un procés completament telemàtic que podreu realitzar vosaltres sols amb autonomia. 

EL PROCÉS DE MATRÍCULA DE CURSOS ESPECIALS I CURSOS D’ESTIU

La matrícula per als cursos especials anuals i cursos especials d’estiu es formalitza quan es fa el pagament de la taxa corresponent al curs i és el pas següent a haver realitzat la preinscripció que trobareu ala pàgina de preinscripció general, a la secció de preinscripció als cursos especials i cursos d’estiu.

DOCUMENTACIÓ

La formalització de la matrícula, a més d’emplenar el formulari de preinscripció que trobareu a l’apartat Preinscripció/cursos especials, implica:

  • preparar la documentació següent:
 Formulari de matrícula emplenat en format pdf. Descarregeu-lo aquí: bit.ly/impresdematricula (Aquest imprès permetser emplenat a l’ordinador un cop descarregat)
– Document de cessió de dades personals i autorització de drets d’imatge i material en format pdf. Descarregeu-lo aquí: bit.ly/eoiautoritzacions (Aquest imprès permetser emplenat a l’ordinador un cop descarregat)
– Fotocòpia del D N I / N I E / Passaport de l’alumne/a + l’original
– Fotocòpia del D N I / N I E / Passaport de l’alumne/a del pare, mare o tutor/a legal (en cas dels menors d’edat) + l’original
– Per a aquells alumnes que no necessiteu fer prova de nivell, fotocòpia del certificat que acrediti el nivell de llengua de l’alumne/a + l’original
– 
Si s’escau (per gaudir de bonificació en taxa de matrícula):
 Targeta de família nombrosa, monoparental, de discapacitat… + fotocòpia (on hi aparegui el nom de la persona que es matricularà).
Nota: aquelles persones que tinguin dret a alguna reducció o exempció de taxes (família nombrosa, monoparental, discapacitats o víctimes del terrorisme…) hauran d’abonar la taxa que els pertoqui una vegada aplicada la reducció o exempció. Per als cursos especials d’hivern i d’estiu, s’apliquen les mateixes reduccions que per als cursos ordinaris. Les places s’atorgaran per ordre de matriculació. En cas que un grup s’empleni, podreu optar apuntar-vos en llista d’espera.
  • fer el pagament de la taxa del curs (preferiblement amb targeta de crèdit). Un cop emplenat el formulari de preinscripció, l’equip d’administració revisarà la vostra sol·licitud, la documentació i us contactarà passada una setmana per fer el pagament en línia de la taxa de curs corresponent.

L’escola es reserva el dret a canviar l’horari per motius de gestió imperatius o fins i tot cancel·lar un curs si aquest no arriba al mínim de persones matriculades. En aquest cas, ens posaríem en conacte amb vosaltres per a plantejar-vos una alternativa o bé la devolució de les taxes. Així doncs, només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes. Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància com a mínim cinc dies laborables abans de l’inici del curs.

TAXES, BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Feu clic aquí per accedir a les taxes dels nostres cursos.
 
El pagament de la taxa de matrícula del curs es realitzarà al mateix moment que formalitzeu la matrícula en la seva totalitat (no hi ha l’opció de pagament parcial o ajornat).

A banda d’això, caldrà comprar el material del curs (llibre de text i/o llibres de lectura) i fer el pagament de 15 euros (30 euros per a exalumnat) a l’Associació d’Alumnes si es vol tenir accés al serveis que gestionen (vegeu la secció Associació d”alumnes per a més informació)

L’escola us informarà del llibre/material del curs (en cas que n’hi hagi) i de com adquirir-lo. El preu d’aquest material NO està inclòs a cap de les taxes anteriors.

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

Un alumne només podrà renunciar a un curs especial, amb la consegüent devolució de taxes, fins a cinc dies hàbils previs a la data d’inici de curs i prèvia presentació d’una sol·licitud a la direcció del centre amb la justificació de la demanda de devolució de taxes. La direcció del centre podrà aprovar o desestimar la sol·licitud d’acord amb la normativa del Departament d’Educació sobre devolució de taxes i preus públics i d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.

Si voleu més informació sobre els cursos especials  o els cursos intensius d’estiu, adreceu-vos a l’apartat Cursos del web.