Gestions administratives i certificats

Gener 2021

Horari de secretaria per recollir títols si heu rebut la carta: De dilluns a dijous de 17.30 h a 19.30 h. S’ha de sol·licitar cita prèvia a: administracio@eoicornella.cat

El Certificat de nivell bàsic s’obté en aprovar el 2n curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició atès que l’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell intermedi B1 s’obté en aprovar el 3r curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició atès que l’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell intermedi B2 s’obté en aprovar el 5è curs. Cal passar per Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atenció” per tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

El Certificat de C1 s’obté en aprovar el corresponent curs. Cal passar per Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atenció” per tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

Els alumnes que necessitin un certificat de primer o quart curs el poden sol.licitar a per correu electrònic a administracio@eoicornella.cat. És important saber, però, que durant el mes de setembre no es tramitaran ni  s’emetran certificats.

Per a qualsevol dubte o pregunta, ens podeu escriure a administracio@eoicornella.cat.

El Certificat de nivell intermedi B1 s’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell avançat B2 s’ha de sol.licitar a Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atenció” per tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

Per a qualsevol dubte o pregunta, ens podeu escriure a administracio@eoicornella.cat.

Els certificats de cursos especials es poden recollir a consergeria a partir de l’octubre de 15 a 21h de dilluns a dijous. Durant el mes de setembre no es lliuraran certificats. Si teniu una urgència, feu un correu a consergeria@eoicornella.cat i demaneu cita per recollir-lo.
Aquells alumnes que per motius personals requereixin algun altre tipus de certificació més enllà de les establertes pel centre, ho hauran de sol.licitar mitjançant la presentació d’una instància dins l’horari de secretaria especificant el contingut del certificat, l’entitat davant la qual l’han de presentar, i la documentació que justifiqui la motivació de l’expedició del certificat en qüestió. La direcció del centre decidirà si és o no procedent expedir el certificat sol.licitat.

Aquesta instància s’haurà de presentar com a mínim amb quinze dies hàbils d’antelació, i la resolució es notificarà personalment a l’alumne.

Dos alumnes que desitgin intercanviar-se l’horari per al mateix idioma i nivell hauran de cumplimentari el formulari de permuta.

Els alumnes no podran assistir a classe a l’horari sol.licitat abans de la formalització del canvi i la confirmació per part de la secretaria del centre.

Termini per presentar les sol.licituds: des de l’inici del curs fins al 15 d’octubre de 2020.

Les sol.licituds de canvi d’horari s’hauran de cumplimentar en aquest formulari de canvi d’horari.

Els alumnes no podran assistir a classe a l’horari sol.licitat abans de la formalització del canvi i la confirmació per part de la secretaria del centre.

Termini per presentar les sol.licituds a secretaria: des de l’inici del curs fins al 15 d’octubre de 2020.

L’alumne oficial pot presentar  la renúncia a la matriculació en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret de retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.

La sol·licitud de renúncia o d’anul·lació es lliurarà sempre a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert.

Es pot sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret de retorn de l’import de la matrícula, però us manté l’estatus d’alumne oficial (encara que “congelat” temporalment) i, per tant, se us manté la plaça reservada durant aquell curs acadèmic. La sol·licitud de renúncia es lliurarà a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert. Només es pot gaudir d’una renúncia per curs i d’un mateix idioma.

Termini:

 • fins el 30 d’octubre de 2020 per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre
 • fins el 30 de novembre de 2020 per als cursos extensius
 • fins l’1 de març de 2021 pels cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.

Es pot sol. licitar l’anul·lació de matrícula i devolució de taxes però cal saber que una EOI no té el poder de reintegrar l’import de la matrícula ordinària sota cap concepte. Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar un imprès de sol·licitud de devolució i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de taxes, i el justificant de l’ingrés de la taxa. Un cop lliurada a l’EOI, l’escola trametrà petició al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada. En cas d’optar a la devolució, us avisem que el tràmit de reemborsament es pot allargar fins a un any. Aquest tràmit implica la renúncia a la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne. És a dir, l’alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça pel curs següent. Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places. Deixeu, doncs, automàticament de ser alumnat oficial i, si mai voleu tornar a estudiar en una EOI, us haureu de tornar a preinscriure com qualsevol ciutadà.

Envieu-los un missatge a administracio@eoicornella.cat demanant quan podeu venir presencialment a realitzar el tràmit. Caldrà portar:

 • el resguard de matrícula i els rebuts de pagaments: el de matrícula i el de material
 • caldrà complimentar 2 sol·licituds de devolució: una per a les taxes de matrícula i una altra per al material. Hi haureu de fer constar el número de compte bancari a la sol. licitud. Les sol·licituds es poden descarregar a la secció “Tràmits / Impresos” (model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”)

Termini: fins el 5 d’octubre de 2020 en horari de secretaria. 

Només es pot sol·licitar devolució de taxes en els següents supòsits i dins dels terminis establerts:

1- Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin no més tard del 5 d’octubre 2020.

Cal aportar justificació. Implica la renúncia a la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne. L’alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça pel curs següent. Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places.

2- Renúncia a la inscripció a les proves lliures dels certificats de nivell intermedi B1 i intermedi B2 o de nivell avançat C1 : sol·licitud abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses.

3- Pagaments duplicats o per import superior.

4- No aplicació d’exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

5- No prestació dels servei per causes no imputables a l’alumne. NO es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

6- En cas de trasllat a una altra comunitat, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2020.

Si després de formalitzar la matrícula en un centre un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini extraordinari per  realitzar el trasllat de matrícula és el 13 i 14 de juliol de 2020 per a alumnat antic que es matricula al juliol. L’alumne s’haurà de matricular a la seva escola d’origen i llavors contacteu l’escola de destinació i sol.licitar el trasllat mitjançant l’aplicatiu que trobareu més avall.

El termini per efectuar trasllats de matrícula viva durant el curs acadèmic finalitza l’1 de març de 2021 per als cursos extensius, el 30 de novembre de 2020 per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre i el 29 de març de 2021 per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.

La sol·licitud de matrícula es presentarà al centre de destinació mitjançant el procediment següent i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre.

Cal emplenar aquests 2 formularis (en què se us demanarà alguna documentació esmentada més avall).

 1. APLICATIU DE SOL·LICITUD DE TRASLLAT
 2. APLICATIU DE CESSIÓ DE DADES PERSONALS, DRETS D’IMATGE I DE PUBLICACIÓ DE FEINA

La documentació que caldrà aportar serà:

 • Formulari de matrícula emplenat en format pdf. Descarregeu-lo aquí: http://bit.ly/impresdematricula i pugueu-lo a l’aplicatiu de sol·licitud de trasllat quan us ho demani.
 • Formulari de trasllat d’expedient. Descarregueu-lo aquí: http://www.eoicornella.cat/img/secretaria/Sol.licitud%20de%20Trasllat.pdf i pugueu-lo a l’aplicatiu de sol·licitud de trasllat quan us ho demani.
 • el resguard de matrícula
 • el comprovant de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen
 • el document que acredita una possible bonificació (família nombrosa, discapacitat…), si és el cas.