Gestions administratives i certificats

Horari de secretaria per recollir títols si heu rebut la carta: adreceu-vos a  administracio@eoicornella.cat

El Certificat de nivell bàsic s’obté en aprovar el 2n curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició atès que l’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell intermedi B1 s’obté en aprovar el curs de nivell intermedi B1. No cal sol·licitar-ne l’expedició atès que l’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell intermedi B2 s’obté en aprovar el curs de nivell intermedi B2. Cal passar per Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atencióper tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

El Certificat de C1 s’obté en aprovar el corresponent curs. Cal passar per Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartatHoraris d’atencióper tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

Els alumnes que necessitin un certificat de primer o quart curs el poden sol.licitar a per correu electrònic a administracio@eoicornella.cat. És important saber, però, que durant el mes de setembre no es tramitaran ni s’emetran certificats.

Per a qualsevol dubte o pregunta, ens podeu escriure a administracio@eoicornella.cat.

El Certificat de nivell intermedi B1 s’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell avançat B2 s’ha de sol.licitar a Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atenció” per tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

Per a qualsevol dubte o pregunta, ens podeu escriure a administracio@eoicornella.cat.

Els certificats de cursos especials es poden recollir a consergeria a partir de l’octubre de 15 a 21h de dilluns a dijous. Durant el mes de setembre no es lliuraran certificats. Si teniu una urgència, feu un correu a consergeria@eoicornella.cat i demaneu cita per recollir-lo.
Aquells alumnes que per motius personals requereixin algun altre tipus de certificació més enllà de les establertes pel centre, ho hauran de sol.licitar mitjançant la presentació d’una instància dins l’horari de secretaria especificant el contingut del certificat, l’entitat davant la qual l’han de presentar, i la documentació que justifiqui la motivació de l’expedició del certificat en qüestió. La direcció del centre decidirà si és o no procedent expedir el certificat sol.licitat.

Aquesta instància s’haurà de presentar com a mínim amb quinze dies hàbils d’antelació, i la resolució es notificarà personalment a l’alumne.

Canvi d’horari

Les sol.licituds de canvi d’horari s’hauran de cumplimentar en el formulari que trobareu més avall dins del termini establert. L’equip d’administració revisarà la vostra sol·licitud i es posarà en contacte amb vosaltres per confirmar el canvi o la permuta.

Permuta d’horari

Dos alumnes que desitgin intercanviar-se l’horari per al mateix idioma i nivell poden sol·licitar una permuta d’horaris. L’equip d’administració revisarà la vostra sol·licitud i es posarà en contacte amb vosaltres per confirmar el canvi o la permuta.

Atenció: els alumnes no podran assistir a classe a l’horari sol·licitat fins a la confirmació del canvi o la permuta per part de la secretaria del centre.

Termini per presentar les sol·licituds: des de l’inici del curs fins a l’últim dia lectiu d’abril.

Formulari de sol·licitud: formulari de canvi d’horari o de permuta

L’alumne oficial pot presentar  la renúncia a la matriculació en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret de retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.

La sol·licitud de renúncia o d’anul·lació es lliurarà sempre a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert.

Es pot sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret de retorn de l’import de la matrícula, però us manté l’estatus d’alumne oficial (encara que “congelat” temporalment) i, per tant, se us manté la plaça reservada durant aquell curs acadèmic. La sol·licitud de renúncia es lliurarà a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert. Només es pot gaudir d’una renúncia per curs i d’un mateix idioma.

Termini:

 • fins el 30 de novembre de 2022 per als cursos extensius anuals

Es pot sol. licitar l’anul·lació de matrícula i devolució de taxes però cal saber que una EOI no té el poder de reintegrar l’import de la matrícula ordinària sota cap concepte. Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar un imprès de sol·licitud de devolució i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de taxes, i el justificant de l’ingrés de la taxa. Un cop lliurada a l’EOI, l’escola trametrà petició al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada. En cas d’optar a la devolució, us avisem que el tràmit de reemborsament es pot allargar fins a un any. Aquest tràmit implica la renúncia a la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne. És a dir, l’alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça pel curs següent. Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places. Deixeu, doncs, automàticament de ser alumnat oficial i, si mai voleu tornar a estudiar en una EOI, us haureu de tornar a preinscriure com qualsevol ciutadà.

Envieu-los un missatge a administracio@eoicornella.cat demanant quan podeu venir presencialment a realitzar el tràmit. Caldrà portar:

 • el resguard de matrícula i els rebuts de pagaments: el de matrícula i el de material
 • caldrà complimentar 2 sol·licituds de devolució: una per a les taxes de matrícula i una altra per al material. Hi haureu de fer constar el número de compte bancari a la sol. licitud. Les sol·licituds es poden descarregar a la secció “Tràmits / Impresos” (model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”)

Termini: fins el 4 d’octubre de 2021 en horari de secretaria. 

Només es pot sol·licitar devolució de taxes en els següents supòsits i dins dels terminis establerts:

1- Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin no més tard del 4 d’octubre 2021.

Cal aportar justificació. Implica la renúncia a la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne. L’alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça pel curs següent. Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places.

2- Renúncia a la inscripció a les proves lliures dels certificats de nivell intermedi B1 i intermedi B2 o de nivell avançat C1 : sol·licitud abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses.

3- Pagaments duplicats o per import superior.

4- No aplicació d’exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

5- No prestació dels servei per causes no imputables a l’alumne. NO es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

6- En cas de trasllat a una altra comunitat, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2021.

Si després de formalitzar la matrícula en un centre un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini extraordinari per realitzar el trasllat de matrícula és el 11 i 12 de juliol de 2022 per a alumnat antic que es matricula al juliol (per a traslladar-se a la nostra escola, consulteu el calendari i l’horari per a aquesta gestió durant el mes de juliol).  L’alumne s’haurà de matricular a la seva escola d’origen i llavors contacteu l’escola de destinació i presenteu la sol.licitud de trasllat tal i com s’explica en el procediment més avall.

Un cop s’inicia el curs (acabada la matriculació de nou alumnat, es poden tornar a sol·licitar trasllats de matrícula viva durant el curs acadèmic fins a l’últim dia lectiu d’abril  a les 14 h per als cursos ordinaris.

L’acceptació de trasllats es realitzarà en ordre d’arribada. Aquest procediment quedarà condicionat a la disponibilitat de places en aquest centre.

La sol·licitud de trasllat es presentarà al centre de destinació mitjançant el procediment següent.

Cal venir presencialment a la secretaria del centre els dies:

CALENDARI I HORARI PER A TRASLLATS DE JULIOL

 • dilluns 11 de juliol de 11:00 h a 13:00 h i de 14:45 h a 15:45 h
 • dimarts 12 de juliol de 12:30 h a 18:30 h

CALENDARI I HORARIS PER A TRASLLATS DURANT EL CURS

 • Dia 27 de setembre de 12 h a 20 h
 • A partir del 28 setembre demanar cita prèvia a administracio@eoicornella.cat per venir sempre en horari de secretaria.

El trasllat s’ha de solicitar presencialment a l’escola de destinació (allí on voldríeu estudiar). En cas de no poder venir, podeu enviar algú en el vostre lloc amb tota la documentació. En aquest cas cal que porteu un document fet per vosaltres mateixos en què autoritzeu aquesta persona com al vostre respresentant legal, que haurà de dur original + fotocòpia dels DNI/NIE/Passaport del respresentant i  fotocòpia dels DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a (persona representada).

Documentació necessària:

 • Formulari de matrícula. Descarregueu-lo aquí: imprès de matrícula (podeu descarregar el pdf i emplenar-lo digitalment).
 • Formulari de trasllat d’expedient. Descarregueu-lo aquí: imprès de sol·licitud de trasllat (podeu descarregar el pdf i emplenar-lo digitalment).
 • original + fotocòpia del DNI/NIE/Passaport (les 2 cares)
 • original + fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare, mare o tutor/a legal (les 2 cares) (en cas de menors d’edat)
 • original + fotocòpia del resguard de matrícula feta al centre de procedència
 • original + fotocòpia del resguard de pagament de la taxa de matrícula al centre de procedència + foto del resguard de la taxa de material
 • original + fotocòpia del document per gaudir de bonificació o exempció de taxes (família nombrosa., discapacitat…)