Gestions administratives i certificats

Horari de secretaria per recollir títols si us hem avisat que ja hem rebut el vostre certificat: adreceu-vos a  administracio@eoicornella.cat

El Certificat de nivell bàsic s’obté en aprovar el 2n curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició atès que l’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell intermedi B1 s’obté en aprovar el curs de nivell intermedi B1. No cal sol·licitar-ne l’expedició atès que l’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell intermedi B2 s’obté en aprovar el curs de nivell intermedi B2. Cal passar per Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atencióper tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

El Certificat de C1 s’obté en aprovar el corresponent curs. Cal passar per Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartatHoraris d’atencióper tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

Els alumnes que necessitin un certificat de primer o quart curs el poden sol.licitar a per correu electrònic a administracio@eoicornella.cat. És important saber, però, que durant el mes de setembre no es tramitaran ni s’emetran certificats.

Per a qualsevol dubte o pregunta, ens podeu escriure a administracio@eoicornella.cat.

El Certificat de nivell intermedi B1 s’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell avançat B2 s’ha de sol.licitar a Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atenció” per tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

Per a qualsevol dubte o pregunta, ens podeu escriure a administracio@eoicornella.cat.

Els certificats de cursos especials es poden recollir a consergeria a partir de l’octubre de 15 a 21h de dilluns a dijous. Durant el mes de setembre no es lliuraran certificats. Si teniu una urgència, feu un correu a consergeria@eoicornella.cat i demaneu cita per recollir-lo.
Aquells alumnes que per motius personals requereixin algun altre tipus de certificació més enllà de les establertes pel centre, ho hauran de sol·licitar mitjançant la presentació d’una instància dins l’horari de secretaria especificant el contingut del certificat, l’entitat davant la qual l’han de presentar, i la documentació que justifiqui la motivació de l’expedició del certificat en qüestió. La direcció del centre decidirà si és o no procedent expedir el certificat sol·licitat.

Aquesta instància s’haurà de presentar com a mínim amb quinze dies hàbils d’antelació, i la resolució es notificarà personalment a l’alumne.

Canvi d’horari

Les sol.licituds de canvi d’horari s’hauran de cumplimentar en el formulari que trobareu més avall dins del termini establert. L’equip d’administració revisarà la vostra sol·licitud i es posarà en contacte amb vosaltres per confirmar el canvi o la permuta.

Termini: 

  • A partir del dia 15 de setembre i fins a l’últim dia lectiu d’abril.

Permuta d’horari

Dos alumnes que desitgin intercanviar-se l’horari per al mateix idioma i nivell poden sol·licitar una permuta d’horaris dins el termini establert. L’equip d’administració revisarà la vostra sol·licitud i es posarà en contacte amb vosaltres per confirmar el canvi o la permuta.

Atenció: els alumnes no podran assistir a classe a l’horari sol·licitat fins a la confirmació del canvi o la permuta per part de la secretaria del centre.

Termini: 

  • A partir del dia 15 de setembre i fins a l’últim dia lectiu d’abril.

Formulari de sol·licitud: formulari de canvi d’horari o de permuta

CURSOS ORDINARIS

RENÚNCIA

L’alumne oficial de cursos ordinaris pot presentar la renúncia a la matriculació en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret de retorn de l’import de la matrícula, però us manté l’estatus d’alumne oficial (encara que “congelat” temporalment) i, per tant, se us manté la plaça reservada durant aquell curs acadèmic. La sol·licitud de renúncia es lliurarà a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert.

Termini: fins el 30 de novembre de 2022 per als cursos ordinaris

Imprès: Sol·licitud de renúncia


DEVOLUCIÓ DE MATRÍCULA

Es pot sol. licitar la devolució de taxes de matrícula però cal saber que una EOI no té el poder de reintegrar l’import de la matrícula ordinària sota cap concepte així que s’haurà de trametre la petició al Servei de Pressupostos i Gestió Financera  del Departament d’Educació.

Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà de:

  1. Presentar la sol·licitud de renúncia a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert mitjançant aquest imprès, que podeu fer arribar per correu electrònic a administracio@eociornella.cat o bé presentar presencialment.
  2.  La secretaria de l’escola us retornarà la sol·licitud amb un segell de registre que haureu d’adjuntar a la sol·licitud de retorn de taxes que presentareu al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d’Educació.
  3. Sol·licitar la devolució de taxes al Servei de Pressupostos i Gestió Financera a:  https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts des d’on podreu omplir el formulari de sol.licitud, que arribarà directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació.

Termini:  fins al 3 d’octubre de 2022 en horari de secretaria. 

D’altra banda, en el cas de les sol.licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instruccions d’inici de cada curs acadèmic, tant si arriben per via electrònica com si arriben en paper, us informem que a partir d’aquest moment seran desestimades aquelles sol.licituds que no vagin acompanyades del corresponent full de renúncia signat per l’alumne i registrat (amb data i segell) per l’EOI. Cal doncs que adjunteu la còpia de la sol·licitud de renúncia segellada per l’EOI a aquesta petició.

DEVOLUCIÓ DE MATERIAL

Per tal de sol·licitar el retorn del taxa de material, caldrà complimentar una sol·licitud de devolució per al material. Hi haureu de fer constar el número de compte bancari a la sol. licitud. La sol·licitud es pot descarregar a la secció “Tràmits / Impresos” (model “Sol·licitud de devolució de taxes”).

Termini:  fins al 3 d’octubre de 2022 en horari de secretaria. 


Només es pot sol·licitar devolució de taxes en els següents supòsits i dins dels terminis establerts:

1- Renúncia a la matrícula de curs ordinari, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin no més tard del 3 d’octubre 2022.

Cal aportar justificació. Implica la renúncia a la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne. L’alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça pel curs següent. Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places.

2- Renúncia a la inscripció a les proves lliures dels certificats de nivell intermedi B1 i intermedi B2 o de nivell avançat C1 : sol·licitud abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses.

3- Pagaments duplicats o per import superior.

4- No aplicació d’exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

5- No prestació dels servei per causes no imputables a l’alumne. NO es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

6- En cas de trasllat a una altra comunitat, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2022.

En tots aquest casos, caldrà Sol·licitar la devolució de taxes al Servei de Pressupostos i Gestió Financera a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts des d’on podreu omplir el formulari de sol.licitud, que arribarà directament al Servei de Gestió
Pressupostària per a la seva tramitació.

CURSOS ESPECIALS

  • L’escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes necessari.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
  • Si un/a alumne/a no assisteix un mínim del 65% del curs tindrà una penalització, el curs següent no es podrà matricular a cap curs especial fins 2 dies abans de l’inici del curs si queden places.
Si després de formalitzar la matrícula en un centre un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini extraordinari per realitzar el trasllat de matrícula és el 11 i 12 de juliol de 2022 per a alumnat antic que es matricula al juliol (per a traslladar-se a la nostra escola, consulteu el calendari i l’horari per a aquesta gestió durant el mes de juliol).  L’alumne s’haurà de matricular a la seva escola d’origen i llavors contacteu l’escola de destinació i presenteu la sol.licitud de trasllat tal i com s’explica en el procediment més avall.

Un cop s’inicia el curs (acabada la matriculació de nou alumnat, es poden tornar a sol·licitar trasllats de matrícula viva durant el curs acadèmic fins a l’últim dia lectiu d’abril  a les 14 h per als cursos ordinaris.

L’acceptació de trasllats es realitzarà en ordre d’arribada. Aquest procediment quedarà condicionat a la disponibilitat de places en aquest centre.

La sol·licitud de trasllat es presentarà al centre de destinació mitjançant el procediment següent.

Cal venir presencialment a la secretaria del centre els dies:

CALENDARI I HORARI PER A TRASLLATS DE JULIOL

  • dilluns 11 de juliol de 11:00 h a 13:00 h i de 14:45 h a 15:45 h
  • dimarts 12 de juliol de 12:30 h a 18:30 h

CALENDARI I HORARIS PER A TRASLLATS DURANT EL CURS

El trasllat s’ha de solicitar mitjançant aquest formulari de sol·licitud de trasllat a l’escola de destinació (allí on voldríeu estudiar). Un cop rebuda la sol·licitud us convocarem per dur tota la documentació presencialment. En cas de no poder venir, podeu enviar algú en el vostre lloc amb tota la documentació. En aquest cas cal que porteu un document fet per vosaltres mateixos en què autoritzeu aquesta persona com al vostre respresentant legal, que haurà de dur original + fotocòpia dels DNI/NIE/Passaport del respresentant i  fotocòpia dels DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a (persona representada).

Documentació necessària:

– Formulari de matrícula emplenat en format PDF. Descarregueu-lo aquí: http://bit.ly/impresdematricula
– Formulari de trasllat d’expedient Descarregueu-lo aquí: https://drive.google.com/file/d/1n_5-cDl6M8wUu7jb6B7gXgkR1Ei5_XDg/view?usp=sharing

– Formulari de cessió de dades i les autoritzacions d’imatge i publicació de materials: https://drive.google.com/file/d/1yQaX51mzSrPtQXVjXb8jdI8Ci9ZM4gci/view?usp=sharing
– Foto del DNI/NIE/Passaport (les 2 cares)
– Foto del resguard de matrícula al centre de procedència
– Foto del resguard de pagament de la taxa de matrícula al centre de procedència
– Foto del document per gaudir de bonificació o exempció de taxes (família nombrosa., discapacitat…)

Les sol·licituds es resolen per ordre d’arribada i a mesura que es van generant vacants.