Projecte Educatiu de Centre

Com tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat disposa d’un Projecte Educatiu de Centre, conegut abreujadament com a PEC.

En el marc de l’ordenament jurídic, el PEC és la màxima expressió de l’autonomia de la nostra escola, en recull la identitat i el caràcter propi, n’explicita els objectius i orienta i dóna sen-tit a la seva activitat, amb la finalitat última que l’alumnat assoleixi el màxim aprofitament educa-tiu i les competències clau per a l’aprenentatge permanent.

Aquest document contribueix, a més, a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació de l’EOI amb el seu entorn social i amb altres institucions educatives del territori. Per aquest motiu, en el procés de redacció del PEC s’han tingut en compte tant les característiques socials i culturals del context escolar de l’EOI Cornellà com les necessitats educatives del seu alumnat.

On som i què ensenyem

L’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat és un centre centre de recent creació que va obrir les seves portes el mes de setembre de 2011 al barri del Pedró de Cornellà de Llobregat.

L’escola es troba a l’edifici que antigament ocupava el Col·legi d’Educació Infantil i Primària Ignasi Iglesias –avui convenientment remodelat i ampliat– i comparteix recinte amb el Centre de Formació d’Adults de Cornellà, l’Espai de Benvinguda Educativa de la ciutat i el Centre de Formació Professional La Carena, per a joves que no han completat l’educació secundària obligatòria.

A l’EOI Cornellà actualment s’hi imparteixen estudis ordinaris d’anglès, de francès i d’alemany i ensenyaments especials d’alemany, anglès, francès, rus, xinès i japonès, que contribueixen a completar l’oferta oficial d’ensenyament d’idiomes de la comarca del Baix Llobregat.

 

El nostre entorn i la nostra ciutat

L’oferta educativa de l’EOI Cornellà s’afegeix, d’una banda, a la que proporcionen les EOI d’Esplugues de Llobregat, del Prat de Llobregat i de Viladecans i, de l’altra, a la de l’EOI de l’Hospi-talet de Llobregat, dins la comarca veïna del Barcelonès. Altres ciutats de l’entorn, com ara Sant Boi de Llobregat i Sant Joan Despí, també es beneficien del servei prestat pel nostre centre.

La ciutat de Cornellà de Llobregat es troba situada a la comarca del Baix Llobregat, al marge esquerre del riu que li dóna el cognom. El seu terme municipal limita al sud amb Sant Boi de Llo-bregatel Prat de Llobregat, a l’est amb l’Hospitalet de Llobregat, a l’oest amb Sant Joan Despí i al nord amb Esplugues de Llobregat.

Dels prop de noranta mil habitants de la ciutat, una part considerable és en edat d’estudi-ar. En aquest sentit, Cornellà també compta amb un gruix de població que no ha rebut mai una educació multilingüe i que fa més palesa la necessitat que la ciutat disposi d’un centre de les ca-racterístiques d’una EOI.

Molts ciutadans tenen nivells molt baixos o nuls de coneixements d’alguna llengua estran-gera i, fins fa ben poc, per a pal·liar aquesta situació els cornellanencs i cornellanenques havien de desplaçar-se a poblacions veïnes. Malgrat comptar amb vint-i-una escoles d’educació infantil i pri-maria i nou instituts d’educació secundària obligatòria i batxillerat (tant de titularitat pública com privada en un i altre cas), a Cornellà no hi havia oferta d’ensenyaments oficials d’idiomes fins a la posada en marxa del nostre centre. Ateses aquests circumstàncies, els primers cicles dels estudis que imparteix l’EOI adquireixen una especial importància en el nostre context.

Pel que fa a la realitat sociolingüística, l’arribada d’un gran nombre de persones provinents d’altres punts de l’estat des dels anys 50 fins a la dècada dels 80 del segle passat dibuixa un mapa sociolingüístic en què la llengua d’ús habitual de la majoria dels cornellanencs i cornellanenques no és el català.

Finalment, una nova onada immigratòria a partir de l’any 2000 va portar a la ciutat un nombre també elevat de ciutadans extracomunitaris que no parlen la llengua autòctona. Per aquest motiu, l’EOI es planteja poder oferir en el futur ensenyaments especials tant de català com d’espanyol.

 

Els nostres alumnes

Per la tipologia dels estudis que oferim –postobligatoris i oberts al públic en general major de 14 o 16 anys, segons que es vulgui cursar o no un idioma diferent del que s’estudia a l’institut de secundària– l’alumnat de l’EOI Cornellà és forçosament heterogeni en molts aspectes. Comen-çant pels grups d’edat representats a les nostres aules, podem trobar-hi des d’adolescents que compaginen el tercer curs d’ESO amb una segona llengua estrangera fins a persones jubilades que en aquest moment de la seva vida laboral i familiar disposen de temps per a iniciar-se o reprendre l’estudi d’una segona o una tercera llengua. Aquests dos extrems de la forquilla són, però, minori-taris, i el gruix de l’alumnat es troba entre els 20 i els 50 anys d’edat.

Els nivells de formació dels nostres alumnes són també molt diversos –en part per les dife-rències d’edat esmentades– i tots hi estan representats: des d’un nombre proporcionalment redu-ït d’adults que en el seu moment no van acabar l’educació general bàsica fins a alumnes amb el tí-tol de doctor o doctora, passant per una majoria d’estudiants i de titulats universitaris de totes les branques i per un percentatge important d’estudiants de secundària o de formació professio-nal.

Com a conseqüència dels dos factors precedents –edat i nivell educatiu– la situació laboral de l’alumnat també és ben variada. D’una banda, molts alumnes no són en edat de treballar –bé perquè estan estudiant, bé perquè ja s’han jubilat–, però la majoria formen part de la població ac-tiva. En aquest respecte, l’actual situació econòmica de crisi s’ha traslladat a les EOI en forma d’un augment de població en atur que veu en l’adquisició o el perfeccionament d’una llengua estrange-ra –especialment de l’anglès en tant que lingua franca del nostre temps– una oportunitat per a millorar la seva ocupabilitat o promoció professional futura, a banda que en molts casos és només mentre no treballen que aquestes persones disposen del temps necessari per a cursar els estudis que oferim.

Un altre fenomen generalitzat al qual les EOI tampoc no són alienes té a veure amb el gè-nere de l’alumnat i és constatable en la majoria d’estudis postobligatoris o voluntaris del nostre país: la presència d’un nombre lleugerament majoritari de noies i dones a les aules, fet que esde-vé més pronunciat en el cas de les llengües altres que l’anglès i en molts dels cursos especials exis-tents.

Val a dir, però, que tota aquesta diversitat d’interessos, de necessitats educatives, d’estils d’aprenentatge i, en definitiva, de característiques personals de l’alumnat queda relligada per un element vertebrador palpable en el dia a dia de les aules i en l’ambient de treball que s’hi crea: l’alumnat que ve al nostre centre ho fa majoritàriament per decisió pròpia, amb una motivació clara per a aprendre i predisposat a esforçar-se i a treballar autònomament, amb l’acompanya-ment que li proporciona el seu tutor o tutora.

A diferència, doncs, del que succeeix amb l’ensenyament d’idiomes en les etapes educati-ves obligatòries, les necessitats educatives especials (NEE) dels nostres alumnes es limiten gene-ralment a les derivades de les discapacitats físiques o sensorials que puguin tenir. A les aules d’una EOI els comportaments disruptius no tenen raó de ser, i altres NEE que són habituals en l’educació primària i secundària –com ara les que acompanyen els trastorns d’aprenentatge, els problemes cognitius i d’interacció amb altres persones o les situacions sociofamiliars desfavora-bles– tenen un impacte testimonial en un centre de formació principalment d’adults com és el cas de l’EOI Cornellà.

Principis generals

L’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat actua en tot moment respectant escru-polosament els principis generals que regeixen el sistema educatiu en el marc dels valors definits per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per la constitució espanyola, i en especial:

 • El respecte dels drets i els deures que deriven de l’Estatut, la constitució espanyola i la resta de legislació vigent.
 • La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat perso-nal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
 • La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col-lectius.
 • El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència de l’alumnat.
 • El pluralisme.
 • La cohesió social.
 • La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències clau per a l’aprenen-tatge permanent i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.
 • El conreu del coneixement de Catalunya i el respecte a la convivència.
 • El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
 • El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.
 • El foment de l’emprenedoria.
 • El foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
 • L’educació al llarg de la vida.
 • L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

Principis específics

Així mateix, l’EOI Cornellà es regeix pels principis específics següents que també orienten el sistema educatiu en el seu conjunt:

 • Contribuir a la millora integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i so-cials dels i les alumnes que els permeti aprofundir en el desenvolupament de la seva personali-tat també en l’adultesa, amb un ensenyament de base científica i laic, d’acord amb l’Estatut.
 • La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge, que acompanyi l’alumnat en el procés de maduració i en l’adultesa i que el condueixi a la satisfac-ció personal.
 • La capacitació cultural que ajudi a la integració social i l’ocupabilitat de l’alumnat.
 • L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
 • L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball.
 • La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
 • L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
 • La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
 • La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, en sigui quin en sigui el mitjà de transmissió.

Principis organitzatius

Finalment, pel que fa al seu funcionament i la seva organització, l’EOI Cornellà opera ate-nent els principis següents:

 • Funcionament integrat i gestió descentralitzada.
 • Flexibilitat per a adequar-se a les necessitats canviants de la societat.
 • Autonomia com a centre educatiu públic.
 • Participació de la comunitat educativa.
 • Promoció del reconeixement social i professional del professorat.
 • Col·laboració, cooperació i coresponsabilització amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i altres administracions públiques.
La nostra missió

L’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat té la missió de formar ciutadans pluri-lingües i pluriculturals i d’acompanyar-los en l’assoliment o l’aprofundiment de les competències clau per a l’aprenentatge permanent, fent un èmfasi especial en la competència digital, la qual permet desenvolupar la comunicació i la interacció audiovisuals en el procés d’aprenentatge de les llengües estrangeres, i que a la vegada és també competència clau i transversal per al desenvolupament personal i professional d’un ciutadà del segle XXI.

Els professionals que treballem a l’EOI Cornellà som ben conscients que la societat catalana és cada dia més multilingüe i que els canvis socials, econòmics i tecnològics que s’estan produint a Europa i al món reclamen nous models d’ensenyament-aprenentatge que ens ajudin a formar ciu-tadans que dominin més d’una llengua i que estiguin preparats per a aprendre contínuament al llarg de la vida. És per això que la nostra escola va en línia amb una concepció de l’ensenyament-aprenentatge en contextos rics i significatius i adopta una enfocament competencial mitjançant el treball per tasques.

 

En conseqüència, la tasca d’una escola de la naturalesa de l’EOI Cornellà no es limita només a impartir ensenyaments d’idiomes, sinó que aspira a promoure el gust per les llengües en general –per altres llengües estrangeres i també pel català i l’espanyol–, a despertar el plaer de descobrir les diverses cultures que s’amaguen rere cada idioma –com ara què comparteixen an-glesos i australians o suïssos i quebequesos– i a recordar la necessitat d’actualitzar-se constant-ment en l’àmbit professional per a assegurar-se millors possibilitats d’ocupabilitat o de promoció.

La nostra visió

L’EOI Cornellà aspira a esdevenir un referent de qualitat educativa en el territori i de con-secució dels objectius d’excel·lència i d’equitat legalment vigents, així com un centre on la innova-ció sigui el motor del treball pedagògic que s’hi fa per a oferir un ensenyament públic de qualitat i en línia amb les darreres directrius europees.

Per això, a més, l’escola també exerceix des dels seus inicis com a centre formador autorit-zat pel Departament d’Ensenyament per a les pràctiques universitàries del futur professorat de llengua estrangera de secundària, batxillerat, formació professional i EOI, així com de centre de pràctiques per a estudiants de cicles formatius de diverses branques, especialment d’administració i gestió, d’informàtica i comunicacions i de jardineria i floristeria. Amb aquesta tasca la nostra escola palesa la seva voluntat d’afavorir l’ocupabilitat dels destinataris d’aquesta formació així com també crear un espai per a l’intercanvi i reflexió entre el personal de l’escola i el personal format.

Els nostres valors

Com a centre educatiu públic, l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat es defineix com a inclusiva, laica, catalana i respectuosa amb la pluralitat, trets fonamentals del seu caràcter propi.

Així mateix, la col·laboració amb altres institucions tant del territori com d’arreu d’Europa i del món és també un element constitutiu del caràcter de la nostra escola. En aquest sentit, l’EOI Cornellà té la voluntat permanent de col·laboració i internacionalització participant en associacions d’aprenentatge a nivell europeu amb institucions d’altres països per al foment de la comunicació i la col·laboració transnacionals.

Finalment, per a garantir l’alineament de l’activitat de l’escola amb la missió, la visió i els valors recollits en el seu PEC, l’EOI Cornellà se sotmet a l’escrutini de les administracions compe-tents i actua en tot moment prenent els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable i compartida, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’impli-cació de l’alumnat, de preservació de l’equitat, de millora contínua i de respecte a les idees i les creences de l’alumnat (i de llurs mares, pares o tutors legals en el cas dels menors d’edat) com a valors irrenunciables que orienten la presa de decisions en els diversos àmbits de la vida escolar i que construeixen la identitat del centre dia a dia.

Els nostres objectius prioritaris

En síntesi, per tal de donar compliment a les funcions encomanades a la nostra escola i per a projectar-la cap al futur d’acord amb els valors definits en el punt anterior, l’EOI Cornellà té mar-cats els objectius prioritaris següents:

 1. Formar ciutadans plurilingües i pluriculturals;
 2. Potenciar l’aprenentatge permanent i autònom de l’alumnat;
 3. Desenvolupar i aprofundir la competència digital de l’alumnat;
 4. Esdevenir un referent de qualitat educativa en el territori; i
 5. Col·laborar amb altres institucions.
Ubicació i accés

L’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, situada al carrer Ignasi Iglesias, núm. 7, compta amb una parada de tramvia –que duu també el nom del dramaturg i poeta modernista Ignasi Iglesias– de les línies T1 i T2 de la xarxa Trambaix. D’aquesta manera l’EOI queda comunicada amb la resta de la ciutat i amb la zona universitària de la Diagonal de Barcelona, entre d’altres. Diverses línies d’autobús també hi tenen parada i apropen l’escola a bona part de la trama metropolitana.

Juntament a això, a uns set minuts a peu de l’escola es troben tant l’estació de metro Cor-nellà Centre de la línia 5 com l’estació de Cornellà dels trens de rodalia de les línies R1 (Molins de Rei–Maçanet-Massanes) i R4 (Sant Vicenç de Calders–Manresa). Aquesta ubicació privilegiada fa que l’EOI Cornellà pugui atendre tant l’alumnat del barri on està emplaçada com ciutadans d’altres zones de la ciutat i de poblacions veïnes, així com estudiants universitaris de les facultats situades a banda i banda de la Diagonal.

Estudis impartits

L’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat ofereix actualment ensenyaments ordi-naris d’anglès, de francès i d’alemany.

Pel que fa a l’anglès, es poden fer al nostre centre els 5 cursos de què consta l’itinerari ac-tual –corresponents als nivells A1-B2 del MECR–, a més del curs de perfeccionament de nivell C1.

En el cas del francès, es pot estudiar a Cornellà fins al 5è curs –corresponents als nivells A1-B2 del MECR.

Quant a l’alemany, s’ofereixen cursos fins al 3r nivell –corresponents als nivells A1-B1 del MECR. Aquests cursos s’imparteixen en modalitat flexibilitzada, una proposta de blocs quadrimestrals d’una durada de 70 hores que s’adequa a les necessitats individuals de l’alumnat, que pot incorporar-se al curs en dos moments del curs escolar.

Paral·lelament, l’EOI Cornellà posa a l’abast de la ciutadania una oferta educativa comple-mentària mitjançant cursos especials d’introducció, actualització, perfeccionament, especialització o preparació per a les proves de certificat. Aquests cursos es fan en sessions de dues o tres hores una vegada per setmana o bé en dues sessions d’una hora i mitja, i en finalitzar-los es rep una certificació expedida per l’EOI d’haver assistit i aprofitat el curs, d’acord amb els criteris fixats.

Hi ha cursos en anglès, francès, alemany, rus, xinès i japonès, però no totes les modalitats estan disponibles per a totes les llengües, atès que s’intenta ajustar l’oferta formativa a la demanda social, per la qual cosa, a més, l’oferta de cursos pot variar d’un any a l’altre.

Per a l’EOI Cornellà és molt important poder oferir dins d’aquesta modalitat de cursos opci-ons per a la formació permanent del professorat d’educació infantil, primària i secundària de la zona que imparteix o té previst impartir àrees o assignatures en anglès, ja sigui en el marc de pro-grames AICLE (d’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres) com en les àrees de llengua estrangera. A banda dels cursos d’actualització lingüística i conversa –dels quals el profes-sorat també se’n beneficia–, l’escola ofereix formació específica per al perfeccionament de l’an-glès, el treball de la destresa oral i l’adquisició d’estratègies lingüístiques transversals a les diverses àrees curriculars amb vista a la impartició de docència en una llengua estrangera.

Finalment, durant el mes de juliol l’Escola d’Estiu de l’EOI Cornellà ofereix cursos intensius de diversos nivells d’anglès, de francès, d’alemany i d’altres llengües. Els continguts d’aquests cursos s’adeqüen al currículum de les Escoles Oficials d’Idiomes, però no són completament equivalents als dels cursos ordinaris anuals ja que el nombre d’hores lectives dels cursos intensius d’estiu és de 40 o 80, mentre que els cursos ordinaris anuals són de 130 hores lectives. 

Personal docent

A l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat hi presten serveis tres perfils diferenci-ats de personal docent.

En primer lloc, l’escola compta amb el professorat dels cursos ordinaris. Amb l’objectiu d’assolir les prioritats i els valors establerts tant en el PEC com en el projecte de direcció vigents, la direcció de l’EOI ha intervingut en la definició dels requisits específics per a ocupar quatre de les places que conformen la plantilla de personal docent dels cursos ordinaris, concretament:

 • Llocs de treball amb funcions docents específiques relacionades amb la competència digital en l’ús i l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) així com de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). Plaça coberta en relació amb l’ob-jectiu prioritari número 3 de l’escola, de desenvolupament i aprofundiment de la competència digital de l’alumnat.
 • Llocs de treball amb funcions docents específiques relacionades amb tècniques pedagògiques innovadores en la gestió de projectes i serveis (per exemple: la implementació d’una metodologia d’ensenyament-aprenentatge per tasques i per projectes, així com l’avaluació contínua per mitjà de portafolis i de dossiers d’aprenentatge digitals; l’oferta d’estudis flexibilitzats de diferents idiomes; la gestió de projectes de formació en col·laboració amb altres entitats; la promoció de programes lingüístics i culturals i l’organització de projectes de mobilitat). Plaça coberta en relació amb l’objectiu prioritari número 2 de l’escola, de potenciació de l’aprenentatge permanent i autònom de l’alumnat.
 • Llocs de treball específic amb doble especialitat docent d’anglès i de francès. Plaça coberta en relació amb l’objectiu prioritari número 1 de l’escola, de formació de ciutadans plurilingües i pluriculturals.
 • Un lloc de treball específic amb doble especialitat d’anglès i d’alemany. Plaça pendent de co-brir amb el futur creixement de l’escola i la prevista incorporació de l’alemany com a ensenya-ment ordinari per a donar compliment a l’objectiu prioritari número 1 de l’escola mencionat en el punt anterior.

Tots els docents dels cursos ordinaris tenen un perfil plurilingüe –dominen una o més llengües estrangeres a banda de la que imparteixen al centre– i una part important combina la seva expertesa en ensenyament de llengües amb una sòlida formació en darreres tendències en didàctica de llengües estrangeres, en TIC i en gestió de recursos humans i materials.

En segon lloc, l’escola compta amb el professorat que imparteix els cursos especials. Part d’aquest professorat pertany a la plantilla dels cursos ordinaris i la resta són seleccionats d’entre els candidats més qualificats que s’adiuen amb el perfil dibuixat pel PEC i el projecte de direcció. Tots ells són igualment plurilingües.

Finalment, atès que un dels objectius de l’EOI és oferir un servei de qualitat, l’escola soŀlici-ta anualment la incorporació al centre de personal docent auxiliar –com ara auxiliars de conversa, assistents del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, d’universitats internacionals, del programa europeu Eurodisea i del programa de voluntariat Workaway– que pugui ajudar i complementar les tasques docents i les tasques administratives i de serveis, com el de biblioteca.

Per a l’EOI Cornellà, l’objectiu de l’ensenyament-aprenentatge de llengües és desenvolupar la capacitat de l’alumnat d’emprar la llengua de manera efectiva com a vehicle de comunicació ge-neral. Per això, la possibilitat de treballar en tàndem dins l’aula amb un auxiliar de conversa o un assistent redimensiona la vida de l’aula i, sobretot, la qualitat de l’aprenentatge del nostre alumnat. Les aportacions d’aquest tipus d’ajudants s’incardinen en les directrius recollides tant pel projecte lingüístic del nostre centre com pel projecte de direcció, i responen a una necessitat manifestada pel Consell Escolar, que considera aquesta figura com una prioritat i hi dóna ple suport.

La tasca del personal auxiliar consisteix a ajudar l’alumnat a utilitzar la llengua objecte d’es-tudi de forma natural dins els contextos preparats prèviament amb el professorat titular. El seu paper és de dinamitzador de les competències lingüístiques i comunicatives de l’alumnat i d’ele-ment motivador que potencia el contacte real amb la llengua estrangera: a banda del que ja tenen amb el professor ordinari, l’alumnat té l’oportunitat d’aprendre d’algú que viu en un altre context lingüístic i que aporta una altra mirada sobre la societat, la llengua i la cultura. Aquest contacte di-recte fomenta els valors de la convivència, la sensibilització i la interculturalitat.

Altres funcions encarregades al personal auxiliar inclouen també la conducció de grups de conversa, la creació i gestió de clubs de lectura i d’activitats culturals i lingüístiques diverses, així com la dinamització del web de l’escola amb la publicació de notícies i d’esdeveniments ludicoculturals.

Equipament del centre

Totes les aules estan dotades amb pissarres digitals interactives, ordinadors amb projec-tors i altaveus, càmeres web i programari per a fer videoconferències, fet que possibilita el projec-te «Cicle de videoconferències amb l’expert». Les aules tipus A compten amb taules grans per al treball cooperatiu, mentre que les aules tipus B estan configurades amb cadires de braç per a faci-litar la mobilitat de l’alumnat i el treball en diferents tipus d’agrupament: en parelles, en petits grups i en altres disposicions múltiples, agrupaments que estan al servei del treball cooperatiu i  l’enfocament metodològic per tasques.

La xarxa Wi-Fi de l’escola permet a l’alumnat connectar-se en tot moment i utilitzar els seus dispositius personals –com ara ordinadors portàtils, telèfons intel·ligents i tauletes– per a la interacció amb el món real en llengua estrangera tant a les aules com en la vida al centre fora de les aules.

Des del curs 2012-2013 l’escola té en marxa un projecte de creació i dotació d’una bibliote-ca escolar especialitzada en l’aprenentatge d’idiomes. Aquest projecte va ser aprovat per l’Ajun-tament de Cornellà de Llobregat, institució impulsora de la creació de l’EOI Cornellà que col·labora econòmicament per a fer possible l’adquisició de llibres, DVD i materials diversos per a la consulta en el centre o per al treball de l’alumnat a casa mitjançant el servei de préstec. L’escola, a més, manté relacions amb les biblioteques de la ciutat de Cornellà per a unificar recursos, oferir un servei col·lectiu de documents en llengües estrangeres i organitzar tallers lingüístics i activitats cul-turals.

La biblioteca també és un centre d’autoaprenentatge. Compta amb deu ordinadors i material i recursos  òptims per al treball autònom.

L’escola ha reservat un espai polivalent anomenat Sala Gran per a la celebració d’activitats culturals diverses –com ara conferències o tallers– així com d’actes multitudinaris. El seu ús més habitual, però, és el de zona de descans i espai de trobada per a l’alumnat, que l’utilitza principalment abans d’entrar a la classe i durant les pauses establertes. La Sala Gran disposa d’ordinadors, un sistema de projecció audiovisual, revistes generalistes en diferents idiomes i màquines de vènding. Aquest espai potencia la comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa, facilita el treball en equip de l’alumnat i és l’escenari on tenen lloc algunes activitats culturals i lingüístiques diverses.

A la consergeria del centre es fa la recepció del públic, el control d’assistència de l’alumnat menor d’edat i l’atenció telefònica, i es proporciona el servei de reprografia i totes les tasques prò-pies de custòdia i manteniment de l’escola.

Finalment, la secretaria del centre és fàcilment accessible un cop s’entra a l’escola, i és l’es-pai on es gestionen totes les qüestions administratives i acadèmiques de l’alumnat i de la ciutadà-nia interessada en l’oferta educativa de l’EOI Cornellà.

Activitats complementàries

L’activitat ordinària del centre es complementa amb diverses activitats culturals, com ara videoconferències amb convidats o experts, la celebració d’esdeveniments com el Halloween, el Nadal, la Chandeleur, el Dia dels Enamorats o Sant Jordi, activitats culinàries –com l’elaboració de creps a l’escola o de menjars típics d’Alemanya o la Xina–, el racó del llibre –un espai per al foment de la lectura i per a donar una segona vida als llibres que es tenen a casa i que ja no es llegeixen–, sortides al cinema per a veure pel·lícules en anglès o en francès, viatges d’estudis a l’estranger, activitats proposades per les editorials i d’altres realitzades en col·laboració amb altres entitats del territori, com per exemple el programa Educar per Créixer organitzat amb col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

En aquest apartat cal destacar l’interès de l’EOI Cornellà a participar regularment en pro-grames d’intercanvi i col·laboracions amb institucions de formació d’adults d’arreu d’Europa i del món, així com l’èxit dels racons de conversa organitzats per l’Associació d’Alumnes de l’escola.

Tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya per a tots els centres públics, l’Escola Ofi-cial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat disposa d’autonomia per a dotar-se d’una estructura orga-nitzativa i d’unes normes d’organització i funcionament pròpies que s’ajustin als principis d’eficà-cia, eficiència, funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat i participació de la comu-nitat educativa per tal de garantir el dret a un ensenyament de qualitat per a tot l’alumnat.

Per a una informació més detallada sobre l’estructura organitzativa de l’escola, consulteu el Títol II de les Normes d’Organització i Funcionament de l’EOI Cornellà. A continuació presentem l’esquelet de l’ORGANIGRAMA DEL CENTRE:

 

 • Equip Directiu

 

   • Director/ra
   • Secretari/ària
   • Cap d’estudis
   • Coordinador

 

 • Caps de Departament

 

   • Cap del Departament de Llengües

 

 • Professorat

 

   • Professorat dels cursos ordinaris

 

 • Professorat d’anglès
 • Professorat de francès
 • Professorat d’alemany
 • Professorat auxiliar

 

   • Professorat dels cursos especials

 

 • Professorat d’anglès
 • Professorat de francès
 • Professorat d’alemany
 • Professorat de xinès
 • Professorat de japonès
 • Professorat de rus
 • Professorat auxiliar

 

   • Professorat dels cursos intensius d’estiu

 

 • Professorat d’anglès
 • Professorat de francès
 • Professorat d’alemany
 • Professorat de xinès
 • Professorat de japonès
 • Professorat de rus
 • Professorat auxiliar
 • Personal d’Administració i Serveis

 

  • Administratiu/iva
  • Conserge
  • Bibliotecari/ària
  • Personal de manteniment informàtic
  • Personal assistent

L’escola compta a més amb dos òrgans col·legiats de participació: el CONSELL ESCOLAR, dins el qual hi ha constituïdes una comissió permanent, una comissió econòmica i una comissió de seguiment de l’absentisme, i el CLAUSTRE DEL PROFESSORAT.

Amb l’objectiu d’aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït, el director del centre ha promogut la creació d’un CONSELL DE DIRECCIÓ.

Finalment, per a donar una resposta eficaç a les seves necessitats, l’EOI Cornellà s’ha dotat de les COORDINACIONS següents:

 • Coordinació de la prevenció de riscos laborals;
 • Coordinació de qualitat;
 • Cap del departament de llengües;
 • Coordinació dels cursos especials;
 • Coordinació de projectes internacionals;
 • Coordinació d’activitats culturals complementàries;
 • Coordinació d’informàtica;
 • Coordinació web;
 • Coordinació d’entorns virtuals d’aprenentatge;
 • Coordinació de la biblioteca escolar;
 • Coordinació del centre d’autoaprenentatge;
 • Coordinació lingüística;
 • Coordinació de pràctiques del professorat en formació.
Amb la finalitat d’assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa de l’escola i de donar resposta a les necessitats de l’alumnat, juntament amb l’autonomia organitzativa descrita en el punt anterior l’EOI Cornellà disposa d’autonomia pedagògica per a concretar –a partir del marc curricular establert per als ensenyaments d’idiomes– els objectius didàctics, les competènci-es clau a assolir per l’alumnat, els continguts dels diversos ensenyaments, la metodologia a aplicar i els criteris d’avaluació.

Tots els criteris pedagògics que orienten l’activitat docent de l’escola i que regeixen l’exer-cici professional del professorat que hi treballa –ja sigui de manera permanent o ocasional– me-nen vers l’objectiu prioritari dels ensenyaments oficials d’idiomes: capacitar l’alumnat per a l’ús comunicatiu de la llengua estrangera objecte d’estudi. Amb vista a això, les línies mestres del nos-tre projecte pedagògic són les següents:

 1. El treball per tasques i projectes, que posa l’aprenent al centre del procés d’ensenya-ment-aprenentatge, en potencia l’autonomia, la responsabilitat i la consciència de la seva evolució i el convida a treballar cooperativament amb els companys, fet que reforça les relacions interper-sonals dins l’aula. Aquesta opció metodològica articula tot el procés d’ensenyament-aprenentatge al voltant d’un objectiu final que s’anuncia des de l’inici, per la qual cosa l’alumne té clar cap on es va i per què està aprenent uns determinats continguts i no uns altres.
 2. El treball de la competència plurilingüe, que consciencia l’alumnat sobre la realitat pluri-lingüe de les societats, afavoreix la interrelació de les llengües que conviuen al centre, promou el gust per les llengües en general i no només per la que s’està estudiant i desenvolupa la competèn-cia pluricultural de l’alumnat.
 3. L’escola 2.0, per al foment de les interaccions lingüístiques dins i fora de l’aula, per a acompanyar l’alumnat en l’ús competent de les noves tecnologies per a ús personal i professional, per a posar a l’abast dels alumnes documents reals i comunicativament rics, per a facilitar els intercanvis culturals i per a augmentar el temps d’exposició a la llengua meta gràcies a recursos en xarxa i a entorns virtuals d’aprenentatge.
 4. El pla de qualitat i millora, per a millorar la pràctica professional tant a nivell d’aula com de gestió, per a innovar potenciant la cultura de la qualitat a tots els nivells, per a avaluar els resul-tats en base a fets i dades objectives i per a vetllar per la cohesió del col·lectiu al voltant d’un pro-jecte participatiu i inclusiu. Aquest pla abasta els cursos ordinaris.

5. Els intercanvis i la col·laboració amb institucions educatives internacionals, per a apro-fundir en el treball de les competències bàsiques per a l’aprenentatge permanent i l’ocupabilitat de les persones adultes mitjançant projectes de col·laboració transnacionals, per a construir ponts entre cultures i llengües europees, per a l’enriquiment personal i professional de tots els partici-pants (alumnat, professorat i PAS) i per a l’intercanvi d’experiències i metodologies didàctiques en benefici de la qualitat de l’ensenyament a nivell local i europeu.

El seguiment i l’acompanyament de l’alumnat, juntament amb l’avaluació contínua del seu progrés acadèmic, són factors clau per a assolir l’èxit en l’aprenentatge d’una llengua estrangera. Per aquest motiu, l’escola preveu les actuacions següents per a l’atenció i l’orientació de l’alum-nat dins el Pla d’Acció Tutorial:

 • Elaboració d’un dossier d’aprenentatge: que proporcioni pautes d’actituds òptimes envers l’aprenentatge de les llengües, que guiï l’aprenentatge autònom i promogui la cerca d’experiències d’aprenentatge per a arribar a una reflexió final i global sobre tot aquest procés.
 • Sessions de tutoria individual: a petició individual de l’alumnat o d’acord amb el criteri del professorat.
 • Sessions de tutoria grupal: almenys una sessió durant el curs, quan el professorat ho estima convenient.
 • Sessions d’atenció individualitzada: dediquen els primers o últims deu minuts de la classe a l’atenció individualitzada de l’alumnat.
 • Orientació i atenció via correu electrònic: el professorat posa a disposició de l’alumnat la seva adreça de correu electrònic XTEC i/o el servei de missatgeria de la plataforma Moodle o similar. Aquests mitjans poden servir en determinats moments per a fer un seguiment de l’alumne i per a fer-li arribar orientacions. Els correus electrònics corporatius del personal de l’escola es poden consultar a la secció Qui som del nostre web www.eoicornella.cat.

Reunió de coordinació amb els representats dels grups: el professorat té l’opció de fer una trobada per trimestre amb els representats de l’alumnat de cada grup amb l’objectiu de de-tectar preocupacions que aquest pugui tenir.

El nostre alumnat té raons ben diverses que l’impulsa a invertir part del seu temps en for-mació lingüística: viatjar, millorar el seu currículum professional o el plaer d’aprendre, entre d’al-tres. En qualsevol cas, el grau de motivació és molt alt: els alumnes cooperen activament amb la comunitat educativa i participen en totes les propostes que fa el professorat, tant dins l’aula com en les activitats culturals i extraescolars.

Tots els membres de la comunitat educativa s’impliquen en el funcionament de l’escola. El professorat, d’una banda, així com les diferents administracions educatives, fan esforços en el context econòmic actual perquè l’escola ofereixi un servei de màxima qualitat.

L’alumnat, de la seva banda, també s’ha fet seu el projecte i s’ha constituït una activa Asso-ciació d’Alumnes que organitza diverses activitats durant tot l’any. Tres òrgans més vehiculen la participació de la comunitat educativa en l’organització i el funcionament de l’escola: el consell escolar, el claustre de professorat i el consell de direcció.

El centre compta des del primer moment amb un web institucional (accessible des de l’adreça www.eoicornella.cat) que fa, entre d’altres, la funció de taulell d’anuncis oficial amb la in-formació més actualitzada sobre períodes per a efectuar determinats tràmits (preinscripcions, ma-triculacions, sol·licituds diverses), sobre les diferents activitats que organitzi o que tinguin lloc a l’escola i sobre tot allò que pugui interessar l’alumnat i la població en general.

L’escola manté a més relacions amb Ràdio Cornellà (104.6 FM) i la revista Cornellà Infor-ma, mitjans que informen de l’oferta educativa disponible a cada moment.

Des d’un punt de vista institucional, l’EOI Cornellà manté una relació molt estreta amb l’Ajuntament de la ciutat, institució que en va promoure la creació i que hi col·labora regularment des del primer moment. Així, l’escola participa en diferents projectes i accions educatives d’àmbit municipal –com ara l’Educar per créixer, el lliurament de premis per als treballs de recerca de ba-txillerat–, col·labora amb altres entitats de la ciutat –especialment amb el Centre de Formació d’Adults, les escoles i instituts de Cornellà i les biblioteques municipals, així com de la ciutat veïna de Sant Joan Despí– i participa en programes d’intercanvi internacionals.

Finalment, en tant que centre formador per al professorat d’idiomes, d’una banda, i per a alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior de diverses famílies professionals, de l’altra, l’escola està en contacte permanent amb diverses universitats i centres de formació postobligatò-ria, a més del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

OBJECTIUS INDICADORS DE RESULTATS
Formar ciutadans plurilingües i pluriculturals Absentisme i abandonament de l’alumnat per insatisfacció.

Ajustament de l’oferta a la demanda.

Superació de les diferents etapes i cursos

Proves externes.

Potenciar l’aprenentatge permanent i autònom de l’alumnat Participació de l’alumnat en activitats extraescolars (centre d’autoaprenentatrge, ús de la biblioteca, ús del racó de conversa, ús de l’entorn Moodle, compleció de les tasques de casa…).
Desenvolupar i aprofundir la competència digital de l’alumnat Eines i tasques dutes a terme pel professorat utilitzant les TAC.

Produccions digitals fetes per l’alumnat en què l’objectiu sigui la comunicació i la interacció digitals.

Esdevenir un referent de qualitat educativa en el territori Identificació de les persones amb el centre.

Resultats de satisfacció de la comunitat educativa.

Mobilitat dels alumnes i del professorat.

Projectes i plans.

Pla de formació del centre (hores de formació individual i en centre, transferència de la formació i impacte de la formació).

Lideratge distribuït (satisfacció).

Metodologia: explicitació d’opcions metodològiques a les programacions didàctiques i impacte a l’aula.

Col·laborar amb altres institucions educatives Subvencions rebudes per a l’escola i l’alumnat.

Projectes i plans en col·laboració amb altres institucions.

Satisfacció dels participants en aquests projectes.

El Projecte Educatiu de Centre de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat és a disposició de tots els membres de la seva comunitat educativa i del públic en general a través del web institucional: www.eoicornella.cat.

La direcció del centre –que ha impulsat el desenvolupament col·laboratiu d’aquest docu-ment i que vetlla per a assegurar-ne el compliment– ha comptat amb el suport del Departament d’Ensenyament per a redactar-lo, en tant que autoritat encarregada de garantir-ne la legalitat.

En exercici de l’autonomia de què gaudeix, l’EOI Cornellà pot incorporar al PEC tots els as-pectes que consideri convenients d’acord amb la normativa vigent i que condueixin a l’assoliment dels objectius prioritaris que persegueix el centre. Atès que l’EOI Cornellà és una institució viva i oberta al canvi i a l’actualització permanents, el PEC –com a document que serveix d’inspiració i guia per a l’activitat diària i la manera de fer del centre– també ho és. Per aquest motiu, i a iniciati-va de la direcció de l’escola, el claustre del professorat revisa anualment la vigència del Projecte Educatiu de Centre i, si escau, en proposa les modificacions que estimi apropiades i les sotmet a l’aprovació del Consell Escolar.