Els alumnes han fet que un membre d’una família famosa descrigui la seva família.