Matrícula de cursos ordinaris

La matrícula es fa durant el mes de juliol.

Seguiu les següents passes per fer l’AUTOMATRÍCULA:

 1. Feu clic aquí per a consultar les qualificacions del curs 2017-2018 (qualificacions del primer quadrimestre d’alemany disponibles a partir del 29 de gener)
 2. Feu clic aquí per accedir al full informatiu on s”explica com s’ha de fer l’AUTOMATRÍCULA.
 3. Feu clic aquí per accedir a l’aplicatiu d’AUTOMATRÍCULA. Haureu de triar “Gestió” i “Matrícula Online”
 4. Feu els tres pagaments dins el termini establert.
  • Matrícula = 275 €, 286 €, 137,5 € o bé 143 €  segons el curs (codi de barres 1) a BBVA o La Caixa, segons indicat
  • 30 € (codi de barres 2) a BBVA
  • Associació d”alumnes (tercer pagament, en cas que vulgueu fer-vos-en socis. Consulteu-ne aquí els avantatges) = 10 €, a BBVA al compte IBAN ES0701829726210202179872 (poseu nom i cognom al concepte de l’ingrés perquè us puguem identificar).
 5. Guardeu els tres comprovants de pagament per si ens cal demanar-vos-los.
 6. La venda de llibres es farà a l’escola el primer o segon dia de classe.
Antic i nou alumnat de nivell C1

Tant els antics alumnes com els nous alumnes que vulguin cursar el nivell C1 hauran de fer la preinscripció entre els dies 1 i 5 de setembre (fins a les 15h). Consulteu l’apartat “preinscripció”

Un cop assignades les places després del sorteig de setembre, aquell alumnat que resulti ADMÈS tindrà accés a la matricula telemàtica a la qual s’accedeix des del mateix aplicatiu de preinscripció.

Important: A més de realitzar la matrícula telemàtica, és molt important que ens feu arribar la següent documentació per correu electrònic a info@eoicornella.cat:

 • En cas de sol·licitar bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), documentació acreditativa de la condició al·legada.
 • En cas d’haver demanat exempció de test d’anivellament per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.

Si no heu obtingut plaça, però heu quedat en LLISTA D’ESPERA, cal que consulteu l’aplicatiu de preinscripció on se us informarà del dia i l’hora en què podríeu accedir a possibles places vacants (en cas que se’n produeixin).

Si finalment podeu accedir a una plaça vacant als cursos ordinaris, us cal formalitzar la matrícula per mitjà del mateix aplicatiu (no es pot fer presencialment) i fer el pagament de la matrícula al banc amb els codis de barres que us generarà l’aplicatiu. La matrícula només es pot fer telemàticament per mitjà de l’aplicatiu de preinscripció.

 • A més, abans de l’inici de les classes, us cal fer-nos arribar la següent documentació escanejada a l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat:
 • En cas de sol·licitar bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), documentació acreditativa de la condició al·legada.
 • En cas d’haver demanat exempció de test d’anivellament per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.

Aquells alumnes que no facin la matrícula online els dies assignats perdran el seu dret a plaça. No realitzar els pagaments corresponents implicarà la pèrdua de plaça. Cal portar els comprovants de pagament a l’escola el primer dia de classe.

La venda de llibres es farà a l’escola el primer o segon dia de classe.

Nou alumnat PIA (aquell professorat que no ha fet cap “curs extensiu d’anglès per a professorat” en una EOI durant el curs acadèmic 2016-2017):

 • Després de la prèvia sol·licitud de places PIA a través del servei de Formació de Professorat del Departament d’Ensenyament (feu clic aquí), el dia (pendent) de setembre es publicarà la llista d’admesos i exclosos.
 • El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial de 4t o 5è nivell haurà de lliurar presencialment el certificat acreditatiu de nivell de llengua al·legat (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat, o bé fer la prova de nivell a l’EOI assignda. En el cas de l’EOI Cornellà de LLobregat, la convocatòria per a les acreditacions serà el dia XX de setembre a les 17 h (per determinar).
 •  El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial o semipresencial de nivell C1 haurà d’acreditar presencialment la titulació de nivell B2 i fer la prova d’ordre d’accés a l’EOI corresponent. En el cas de l’EOI Cornellà de LLobregat, la convocatòria per a acreditacions B2 i la prova d’ordenació serà el dia XX de setembre a les 17 h (per determinar).
 • Un cop realitzades les acreditacions de nivell i realitzades les proves d’ordenació de C1, les dades seran reenviades al Departament d’Ensenyament, que redistribuirà les places.
 • La llista d’alumnat finalment admès i anivellat serà publicada al web del centre i l’alumnat serà convocat per mitjà de correu electrònic amb el dia i l’hora de matrícula.

Documentació matrícula: El dia i hora de la matrícula cal que dugueu la següent documentació:

 • Còpia del document d’identitat

 

Antic alumnat PIA (aquell professorat que ja ha fet un curs dins el Pla de l’Impuls de l’Anglès en una EOI durant el curs 2016-2017):

Podeu consultar el calendari de matrícula d’antics alumnes PIA aquí.

Podeu accedir a l’aplicatiu d’automatrícula aquí.

Instruccions de formalització de la matrícula d’alumnes nous als cursos ordinaris de 1r a 5è:

 • Si heu obtingut plaça als cursos ordinaris (ho podeu consultar a l’aplicatiu de preinscripció de cursos ordinaris), us cal formalitzar la matrícula per mitjà del mateix aplicatiu (no es pot fer presencialment) i fer el pagament de la matrícula al banc amb els codis de barres que us generarà l’aplicatiu. La matrícula només es pot fer telemàticament per mitjà de l’aplicatiu de preinscripció.
 • A més, abans de l’inici de les classes, us cal fer-nos arribar la següent documentació escanejada a l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat:
  • En cas d’haver sol·licitat alguna bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), la documentació acreditativa de la condició al·legada.
  • En cas d’haver demanat l’exempció de test de nivell per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.
 • Aquells alumnes que no facin la matrícula telemàtica els dies assignats perdran el seu dret a la plaça. No realitzar els pagaments corresponents implica també la pèrdua de plaça.

 • La venda de llibres es farà a l’escola el primer o segon dia de classe.

 • Si no heu obtingut plaça, però heu quedat en LLISTA D’ESPERAcal que consulteu l’aplicatiu de preinscripció on se us informarà del dia i l’hora en què podríeu accedir a possibles places vacants (en cas que se’n produeixin).
 • Si finalment podeu accedir a una plaça vacant als cursos ordinaris, us cal formalitzar la matrícula per mitjà del mateix aplicatiu (no es pot fer presencialment) i fer el pagament de la matrícula al banc amb els codis de barres que us generarà l’aplicatiu. La matrícula només es pot fer telemàticament per mitjà de l’aplicatiu de preinscripció.
 • A més, abans de l’inici de les classes, us cal fer-nos arribar la següent documentació escanejada a l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat.
  • En cas d’haver sol·licitat alguna bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), la documentació acreditativa de la condició al·legada.
  • En cas d’haver demanat l’exempció de test de nivell per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), el títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.
Beques i ajuts (per a cursos ordinaris) del Ministerio de Educación y Ciencia

En cas de voler sol·licitar beca, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

Beques i ajuts del programa PARLA3

El programa PARLA3 de terceres llengües inclou tres tipus d’ajuts per a l’acreditació i l’estudi de llengües estrangeres.

Fes clic aquí al damunt per a més informació.

La matrícula per als cursos d’estiu i especial és presencial i és el pas següent a haver emplenat la sol·licitud de curs a l’aplicatiu de preinscripció que trobareu al menú de preinscripció a la secció de preinscripció als cursos especials.

L’aplicatiu de preinscripció us informarà, en cas que us calgui fer un test d’anivellament, de les dates i horaris que podeu venir a fer la prova, per després, un cop anivellats, us pugueu matricular. En cas que no us calgui anivellament (perquè comenceu un idioma des de zero, perquè ja esteu anivellats com a antics alumnes de l’escola o perquè en sou alumnes actualment en un altre curs, perquè teniu un certificat que acredita el vostre nivell…), l’aplicatiu de preinscripció també us informarà de la data i horari per venir a fer la matrícula directa presencial.

Per a la matrícula us caldrà:

 1. DNI, NIE o passaport
 2. Per a aquells alumnes que no necessiteu fer prova de nivell, el certificat que acredita el nivell que teniu i que us eximeix de fer el test d’anivellament
 3. Per a aquells alumnes que tingueu dret a una reducció o exempció de taxes, el carnet o certificat que us hi dóna dret.

El pagament de les taxes de curs es farà al mateix moment de la matrícula.

A banda d’això, caldrà comprar el material del curs (llibre de text i/o llibres de lectura) i fer el pagament de 10 euros a l”associació d”alumnes si es vol tenir accés al serveis que gestionen (vegeu la secció “associació d”alumnes” per a més informació).

Un alumne només podrà renunciar a un curs especial, amb la consegüent devolució de taxes, fins a cinc dies hàbils previs a la data d’inici de curs i prèvia presentació d’una sol·licitud a la direcció del centre amb la justificació de la demanda de devolució de taxes. La direcció del centre podrà aprovar o desestimar la sol·licitud d’acord amb la normativa del Departament d’Ensenyament sobre devolució de taxes i preus públics i d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.

Nota: aquelles persones que tinguin dret a alguna reducció o exempció de taxes (família nombrosa, monoparental, discapacitats o víctimes del terrorisme) hauran d”abonar la taxa que els pertoqui una vegada aplicada la reducció o exempció + 30 euros de serveis de l”escola. Per als cursos especials d’hivern i d’estiu, s’apliquen les mateixes reduccions que per als cursos ordinaris.

Si voleu més informació sobre els cursos especials  o els cursos instensius d’estiu, adreceu-vos a l’apartat “Cursos” del web.