Matrícula de cursos ordinaris

La matrícula es fa durant el mes de juliol.

Seguiu les següents passes per fer l’AUTOMATRÍCULA:

 1. Feu clic aquí per a consultar les qualificacions del curs 2016-2017 (disponibles a partir del 26 de juny de 2017 a les 00:01)
 2. Feu clic aquí per accedir al full informatiu on s”explica com s’ha de fer l’AUTOMATRÍCULA.
 3. Feu clic aquí per accedir a l’aplicatiu d’AUTOMATRÍCULA. Haureu de triar “Gestió” i “Matrícula Online”
 4. Feu els tres pagaments dins el termini establert.
  • Matrícula = 275 €, 286 €, 137,5 € o bé 143 €  segons el curs (codi de barres 1) a BBVA o La Caixa, segons indicat
  • 30 € (codi de barres 2) a BBVA
  • Associació d”alumnes (tercer pagament, en cas que vulgueu fer-vos-en socis. Consulteu-ne aquí els avantatges) = 10 €, a BBVA al compte IBAN ES0701829726210202179872 (poseu nom i cognom al concepte de l’ingrés perquè us puguem identificar).
 5. Guardeu els tres comprovants de pagament per si ens cal demanar-vos-los.
 6. La venda de llibres es farà a l’escola el primer o segon dia de classe.
Antic i nou alumnat de nivell C1

Tant els antics alumnes com els nous alumnes que vulguin cursar el nivell C1 hauran de fer la preinscripció entre els dies 1 i 5 de setembre (fins a les 15h). Consulteu l’apartat “preinscripció”

Un cop assignades les places després del sorteig de setembre, aquell alumnat que resulti ADMÈS tindrà accés a la matricula telemàtica a la qual s’accedeix des del mateix aplicatiu de preinscripció.

Important: A més de realitzar la matrícula telemàtica, és molt important que ens feu arribar la següent documentació per correu electrònic a info@eoicornella.cat:

 • Còpia del document d’identitat
 • En cas de sol·licitar bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), documentació acreditativa de la condició al·legada.
 • En cas d’haver demanat exempció de test d’anivellament per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.

En cas que després del sorteig de places se us assigni LLISTA D’ESPERA, cal que consulteu al web de l’escola que us ha estat assignada el dia i l’hora en els quals us heu de presentar per a l’adjudicació de places vacants.  

Important: El dia i hora que se us convoqui per a l’adjudicació de places a l’alumnat en LLISTA D’ESPERA, cal que dugueu la següent documentació:

 • Còpia del document d’identitat
 • En cas de sol·licitar bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), documentació acreditativa de la condició al·legada.
 • En cas d’haver demanat exempció de test d’anivellament per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.

Aquells alumnes que no facin la matrícula online els dies assignats perdran el seu dret a plaça. No realitzar els pagaments corresponents implicarà la pèrdua de plaça. Cal portar els comprovants de pagament a l’escola el primer dia de classe.

La venda de llibres es farà a l’escola el primer o segon dia de classe.

Nou alumnat PIA (aquell professorat que no ha fet cap “curs extensiu d’anglès per a professorat” en una EOI durant el curs acadèmic 2016-2017):

 • Després de la prèvia sol·licitud de places PIA a través del servei de Formació de Professorat del Departament d’Ensenyament (feu clic aquí), el dia (pendent) de setembre es publicarà la llista d’admesos i exclosos.
 • El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial de 4t o 5è nivell haurà de lliurar presencialment l’acreditació documental o fer la prova de nivell a l’EOI assignda. En el cas de l’EOI Cornellà de LLobregat, la convocatòria per a les acreditacions serà el dia 21 de setembre a les 17 h.
 •  El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial o semipresencial de nivell C1 haurà d’acreditar presencialment la titulació de nivell B2 i fer la prova d’ordre d’accés a l’EOI corresponent. En el cas de l’EOI Cornellà de LLobregat, la convocatòria per a acreditacions B2 i la prova d’ordenació serà el dia 22 de setembre a les 17 h.
 • Un cop realitzades les acreditacions de nivell i realitzades les proves d’ordenació de C1, les dades seran reenviades al Departament d’Ensenyament, que redistribuirà les places.
 • La llista d’alumnat finalment admès i anivellat serà publicada al web del centre i l’alumnat serà convocat per mitjà de correu electrònic amb el dia i l’hora de matrícula.

Documentació matrícula: El dia i hora de la matrícula cal que dugueu la següent documentació:

 • Còpia del document d’identitat

 

Antic alumnat PIA (aquell professorat que ja ha fet un curs dins el Pla de l’Impuls de l’Anglès en una EOI durant el curs 2016-2017):

Podeu consultar el calendari de matrícula d’antics alumnes PIA aquí.

Podeu accedir a l’aplicatiu d’automatrícula aquí.

Instruccions de formalització de la matrícula d’alumnes nous als cursos ordinaris de 1r a 5è:

 • Si heu obtingut plaça als cursos ordinaris (ho podeu consultar a l’aplicatiu de preinscripció de cursos ordinaris), us cal formalitzar la matrícula per mitjà del mateix aplicatiu (no es pot fer presencialment) i fer el pagament de la matrícula al banc amb els codis de barres que us generarà l’aplicatiu. La matrícula només es pot fer telemàticament per mitjà de l’aplicatiu de preinscripció.
 • A més, abans de l’inici de les classes, us cal fer-nos arribar la següent documentació escanejada a l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat:
  • El vostre document d’identitat (DNI, NIE, passaport…)
  • En cas d’haver sol·licitat alguna bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), la documentació acreditativa de la condició al·legada.
  • En cas d’haver demanat l’exempció de test de nivell per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), el títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.
 • Aquells alumnes que no facin la matrícula telemàtica els dies assignats perdran el seu dret a la plaça. No realitzar els pagaments corresponents implica també la pèrdua de plaça.

 • La venda de llibres es farà a l’escola el primer o segon dia de classe.

 • Si no heu obtingut plaça, però heu quedat en LLISTA D’ESPERAcal que consulteu al web de l’escola que us ha estat assignada el dia i l’hora en el qual se us convocat per a l’adjudicació de possibles places vacants.  Important per a l’alumnat en llista d’espera: El dia i hora que se us convoqui per a l’adjudicació de possibles places vacants, cal que dugueu la següent documentació per si obteniu una plaça i heu de formalitzar la matricula en aquell moment:
  • Original i còpia del document d’identitat
  • En cas de sol·licitar bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), la documentació acreditativa de la condició al·legada.
  • En cas d’haver demanat exempció de test de nivell per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.
Beques i ajuts (per a cursos ordinaris) del Ministerio de Educación y Ciencia

En cas de voler sol·licitar beca, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

Beques i ajuts del programa PARLA3

El programa PARLA3 de terceres llengües inclou tres tipus d’ajuts per a l’acreditació i l’estudi de llengües estrangeres.

Fes clic aquí al damunt per a més informació.

La matrícula per als cursos d’estiu i especial és telemàtica i es fa mitjançant l’aplicatiu de preinscripció i matrícula que trobareu al menú de preinscripció a la secció de preinscripció als cursos especials.

L’aplicatiu us demanarà la següent documentació escanejada:

 1. DNI, NIE o passaport
 2. Per a aquells alumnes que no necessiteu fer prova de nivell, el certificat que us n’eximeix
 3. Per a aquells alumnes que tingueu dret a una reducció o exempció de taxes, el carnet o certificat que us hi dóna dret.

A banda d’això, caldrà comprar el material del curs (llibre de text i/o llibres de lectura) i fer el pagament de 10 euros a l”associació d”alumnes si es vol tenir accés al serveis que gestionen (vegeu la secció “associació d”alumnes” per a més informació).

Un alumne només podrà renunciar a un curs especial, amb la consegüent devolució de taxes, fins a cinc dies hàbils previs a la data d’inici de curs i prèvia presentació d’una sol·licitud a la direcció del centre amb la justificació de la demanda de devolució de taxes. La direcció del centre podrà aprovar o desestimar la sol·licitud d’acord amb la normativa del Departament d’Ensenyament sobre devolució de taxes i preus públics i d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.

Nota: aquelles persones que tinguin dret a alguna reducció o exempció de taxes (família nombrosa, monoparental, discapacitats o víctimes del terrorisme) hauran d”abonar la taxa que els pertoqui una vegada aplicada la reducció o exempció + 30 euros de serveis de l”escola. Per als cursos especials d’hivern i d’estiu, s’apliquen les mateixes reduccions que per als cursos ordinaris.

Si voleu més informació sobre els cursos especials  o els cursos instensius d’estiu, adreceu-vos a l’apartat “Cursos” del web.