PROCESSOS DE MATRICULACIÓ OBERTS:

 • cursos ordinaris 20/21 alemany (2n quatrimestre)

La matrícula  de l’alumnat antic (que ha acabat un curs a l’EOI al juny i vol continuar estudiant al proper setembre) es fa exclusivament durant el mes de juliol. En el cas dels cursos flexibilitzats d’alemany de segon quatrimestre, la matrícula d’antics alumnes es farà al gener.

Llegiu atentament les passes següents per fer l’AUTOMATRÍCULA, és a dir, un procés completament telemàtic que podreu realitzar vosaltres sols amb autonomia. Aquestes són les 5 etapes per les quals heu de passar: 

PAS 1. Feu clic aquí per a consultar les qualificacions del curs que tot just heu acabat. En cas que tingueu problemes per accedir a veure les vostres notes, aquí teniu un tutorial per saber com accedir a l’aplicatiu de CENTROSNET. Si teniu algun problema tècnic, si us plau llegiu bé les instruccions de l’aplicatiu i mireu-vos tot el tutorial abans de trucar-nos o fer-nos arribar un correu. Per norma general, un cop heu llegit les instruccions dues vegades i heu mirat el tutorial, el 95% de l’alumnat aconsegueix fer l’automatrícula sense ajuda externa gràcies a una lectura més atenta i una mica de paciència. ; )

PAS 2. Feu clic aquí per veure els horaris dels cursos del nivell que us voleu matricular. Atenció que hi ha hagut canvis. Torneu a revisar els horaris si els vas mirar fa uns dies.

PAS 3. Feu clic aquí per accedir al full informatiu on s’explica com s’ha de fer l’AUTOMATRÍCULA. Un cop tingueu clar el dia de la matrícula i el seu funcionament, feu clic aquí per accedir a l’aplicatiu d’AUTOMATRÍCULA. Haureu de triar “Gestió” i “Matrícula Online”.

PAS 4. Feu els pagaments dins el termini establert. Guardeu els 3 comprovants de pagament per si ens cal demanar-vos-els.

  • Taxa de matrícula (vegeu les taxes que apliquen aquí) amb Caixabank
  • 30 € o 15 € segons el curs (codi de barres 2) a BBVA o bé pagament directament a l’escola amb targeta en concepte de material fungible (paper, retoladors, ús de projectors…No inclou el llibre del curs). Aquest pagament és en una altra entitat, per tant, us heu d’adreçar a la banca online del BBVA (no intenteu pagar aquest 2n pagament a Caixabank). Si continueu tenint problemes per pagar aquesta taxa onine, ens podeu trucar al 933778177, demanar per Administració i fer el pagament per telèfon amb una targeta de crèdit. 
  • Associació d”alumnes i exalumnes (en cas que vulgueu fer-vos-en socis. Consulteu-ne aquí els avantatges) = 15 €, a BBVA al compte IBAN ES0701829726210202179872 (poseu nom i cognom al concepte de l’ingrés perquè us puguem identificar) o bé en metàl·lic a la biblioteca.

PAS 5. Empleneu aquest formulari de cessió de dades, drets d’imatge i publicació de materials

Si heu fet tots els passos anteriors, ja heu acabat!  En cas de problemes tècnics, feu-nos arribar un mail a secretaria@eoicornella.cat amb els noms i cognoms, el curs on us voleu matricular i el problema que teniu.

L’escola us informarà del llibre/material del curs (en cas que n’hi hagi) i de com adquirir-lo. El preu d’aquest material NO està inclòs a cap de les taxes anteriors.

EL PROCÉS DE MATRÍCULA DE CURSOS ORDINARIS

Instruccions de formalització de la matrícula d’alumnes nous als cursos ordinaris de A1 a C1:

 • Si després de fer el procés de preinscripció als cursos ordinaris, heu obtingut plaça (ho podeu consultar a l’aplicatiu de preinscripció de cursos ordinaris on us vau apuntar per primera vegada), us cal formalitzar la matrícula per mitjà del mateix aplicatiu (no es pot fer presencialment)
 • Seguidament, i dins el termini estricte que indica en el resguard de matrícula, cal fer el pagament de les taxes (indispensable per fromalitzar la matrícula i assegurar la plaça):
   • Pagament 1/ codi de barres 1: taxa de matrícula (vegeu les taxes que apliquen aquí) amb Caixabank
   • Pagament 2/ codi de barres 2: taxa de serveis d’escola de 30 € o 15 € segons el curs (codi de barres 2) a BBVA o bé pagament directament a l’escola amb targeta en concepte de material fungible (paper, retoladors, ús de projectors…No inclou el llibre del curs). Aquest pagament és en una altra entitat, per tant, us heu d’adreçar a la banca online del BBVA (no intenteu pagar aquest 2n pagament a Caixabank). Si continueu tenint problemes per pagar aquesta taxa onine, ens podeu trucar al 933778177, demanar per Administració i fer el pagament per telèfon amb una targeta de crèdit. 
   • Associació d”alumnes i exalumnes (en cas que vulgueu fer-vos-en socis. Consulteu-ne aquí els avantatges) = 15 €, a BBVA al compte IBAN ES0701829726210202179872 (poseu nom i cognom al concepte de l’ingrés perquè us puguem identificar) o bé en metàl·lic a la biblioteca.
   • Guardeu els 3 comprovants de pagament per si ens cal demanar-vos-els.
 • A més, abans de l’inici de les classes, us cal fer-nos arribar la següent documentació escanejada o en foto a l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat:
  • En cas d’haver sol·licitat alguna bonificació o exempció de taxes (per família nombrosa, discapacitat…), la documentació acreditativa de la condició al·legada.
  • En cas d’haver demanat l’exempció de test de nivell per estar en disposició d’un títol o certificat acreditatiu del vostre nivell de llengua (d’acord amb la normativa vigent referent a exempcions), còpia del títol o certificat acreditatiu del vostre nivell d’idioma.
 • Aquells alumnes que no facin la matrícula telemàtica els dies assignats perdran el seu dret a la plaça. No realitzar els pagaments corresponents o fer-los fora del seu termini implica també la pèrdua de plaça.
 • L’escola us informarà del llibre/material del curs (en cas que n’hi hagi) i de com adquirir-lo el primer dia del curs. El preu d’aquest material NO està inclòs a cap de les taxes anteriors.
 • Si no heu obtingut plaça, però heu quedat en LLISTA D’ESPERAcal que consulteu l’aplicatiu de preinscripció on se us informarà del dia i l’hora en què podríeu accedir a possibles places vacants (en cas que se’n produeixin).
 • Si finalment podeu accedir a una plaça vacant als cursos ordinaris per llista d’espera, us cal formalitzar la matrícula per mitjà del mateix aplicatiu (no es pot fer presencialment) i fer el pagament de la matrícula al banc amb els codis de barres que us generarà l’aplicatiu. La matrícula només es pot fer telemàticament per mitjà de l’aplicatiu de preinscripció.
 • Un cop acabat el procés de matrícula de l’alumnat uqe ha obtingut plaça, pot ser que encara hi hagi PLACES VACANTS en alguns cursos. En cas d’haver estat NO ADMÈS en el procés d’assignació de places o de no haver-hi ni tant sols participat, us podeu apuntar en aquest aplicatiu. Llegiu si us plau atentament les seves instruccions.

TAXES, BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Feu clic aquí per accedir a les taxes públiques dels nostres cursos.

El pagament de la taxa de matrícula del curs es realitzarà al mateix moment que formalitzeu la matrícula en la seva totalitat (no hi ha l’opció de pagament parcial o ajornat) .

A banda d’això, caldrà comprar el material del curs (llibre de text i/o llibres de lectura) i fer el pagament de 15 euros a l’Associació d’Alumnes si es vol tenir accés al serveis que gestionen (vegeu la secció Associació d”alumnes per a més informació).

EL PROCÉS DE MATRÍCULA DE CURSOS ESPECIALS I CURSOS D’ESTIU

La matrícula per als cursos especials anuals i cursos especials d’estiu es formalitza quan es fa el pagament de la taxa corresponent al curs i és el pas següent a haver realitzat la preinscripció que trobareu ala pàgina de preinscripció general, a la secció de preinscripció als cursos especials i cursos d’estiu.

El pagament de la taxa del curs es realitzarà preferiblement amb targeta.

DOCUMENTACIÓ

La formalització de la matrícula, a més d’emplenar el formulari de preinscripció que trobareu a l’apartat Preinscripció/cursos especials, implica:

 • preparar la documentació següent:
– DNI + fotocòpia (en cas de menors, fotocòpia també del DNI del pare/mare/tutor legal).
– Per a aquells alumnes que no necessiteu fer prova de nivell, foto o còpia escanejada del certificat que acredita el nivell que teniu i que us eximeix de fer el test d’anivellament.
Si s’escau (per gaudir de bonificació en taxa de matrícula):
– Targeta de família nombrosa, monoparental, de discapacitat… + fotocòpia (on hi aparegui el nom de la persona que es matricularà). Nota: aquelles persones que tinguin dret a alguna reducció o exempció de taxes (família nombrosa, monoparental, discapacitats o víctimes del terrorisme) hauran d”abonar la taxa que els pertoqui una vegada aplicada la reducció o exempció + 30 euros de serveis de l”escola. Per als cursos especials d’hivern i d’estiu, s’apliquen les mateixes reduccions que per als cursos ordinaris. Les places s’atorgaran per ordre de matriculació. En cas que un grup s’empleni, podreu optar apuntar-vos en llista d’espera.
 • fer el pagament de la taxa del curs. Un cop emplenat el formulari de preinscripció, l’equip d’administració revisarà la vostra sol·licitud, la documentació i us contactarà passada una setmana per fer el pagament en línia de la taxa de curs corresponent.
TAXES, BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Feu clic aquí per accedir a les taxes públiques dels nostres cursos.El pagament de la taxa de matrícula del curs es realitzarà al mateix moment que formalitzeu la matrícula en la seva totalitat (no hi ha l’opció de pagament parcial o ajornat) en metàl·lic o amb targeta.

El pagament de les taxes de curs es farà al mateix moment de la matrícula.

A banda d’això, caldrà comprar el material del curs (llibre de text i/o llibres de lectura) i fer el pagament de 15 euros a l’Associació d’Alumnes si es vol tenir accés al serveis que gestionen (vegeu la secció Associació d”alumnes per a més informació).

L’escola us informarà del llibre/material del curs (en cas que n’hi hagi) i de com adquirir-lo. El preu d’aquest material NO està inclòs a cap de les taxes anteriors.


ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

Un alumne només podrà renunciar a un curs especial, amb la consegüent devolució de taxes, fins a cinc dies hàbils previs a la data d’inici de curs i prèvia presentació d’una sol·licitud a la direcció del centre amb la justificació de la demanda de devolució de taxes. La direcció del centre podrà aprovar o desestimar la sol·licitud d’acord amb la normativa del Departament d’Ensenyament sobre devolució de taxes i preus públics i d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.

Si voleu més informació sobre els cursos especials  o els cursos instensius d’estiu, adreceu-vos a l’apartat Cursos del web.

El professorat en actiu de centres públics, municipals i privats concertats poden sol.licitar un ajut per a participar en un programa per a millorar la seva competència comunicativa en llengua estrangera.

Nota important: El Pla de l’Impuls a l’Anglès ha sofert canvis importants, entre els quals que ja no existeixen grups exclusius PIA sinó que el professorat acollit al pla ara es matricula a qualsevol dels cursos oferts per l’escola del nivell corresponent, tal com ho fa un alumne ordinari. És a dir, que el professorat acollit al pla es pot apuntar als dies i a l’horari que més li convingui. Si us plau, llegiu la informació que teniu referenciada més avall per saber més de les noves condicions i tràmits a realitzar aquí.

Si ja us heu matriculat a l’escola en algun curs ordinari i voleu acollir-vos al pla PIA+, deixeu-nos les vostres dades aquí.

Beques i ajuts (per a cursos ordinaris) del Ministerio de Educación y Ciencia

En cas de voler sol·licitar beca, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

Beques i ajuts del programa PARLA3

El programa PARLA3 de terceres llengües inclou tres tipus d’ajuts per a l’acreditació i l’estudi de llengües estrangeres.

Fes clic aquí al damunt per a més informació.