Certificats i altres gestions

El Certificat de nivell bàsic s’obté en aprovar el 2n curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició atès que l’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell intermedi B1 s’obté en aprovar el 3r curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició atès que l’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell intermedi B2 s’obté en aprovar el 5è curs. Cal passar per Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atenció” per tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

El Certificat de C1 s’obté en aprovar el corresponent curs. Cal passar per Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atenció” per tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

Els alumnes que necessitin un certificat de primer o quart curs el poden sol.licitar a per correu electrònic a administracio@eoicornella.cat. És important saber, però, que durant el mes de setembre no es tramitaran ni  s’emetran certificats.

Per a qualsevol dubte o pregunta, ens podeu escriure a administracio@eoicornella.cat.

El Certificat de nivell intermedi B1 s’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.

Rebreu un mail de la secretaria de l’escola a partir de quan podreu passar-los a recollir.

El Certificat de nivell avançat B2 s’ha de sol.licitar a Secretaria en l’horari que s’indica a l’apartat “Horaris d’atenció” per tal de sol·licitar-ne la tramitació i abonar la corresponent taxa (74,95 euros taxa ordinària / 37,48 euros família monoparental i família nombrosa general / Exempt família nombrosa especial i discapacitat superior al 33%).

Durant el mes de setembre no es tramitaran ni es lliuraran certificats. Els certificats sol·licitats i tramitats prèviament estaran disponibles a la secretaria de l’escola a partir de l’octubre. 

Per a qualsevol dubte o pregunta, ens podeu escriure a administracio@eoicornella.cat.

Els certificats de cursos especials es poden recollir a la consergeria del centre durant la srgona setmana de juliol de 11 a 14h i de 16 a 19h, i també a partir de l’octubre de 15 a 21h de dilluns a dijous. Durant el mes de setembre no es lliuraran certificats.
Aquells alumnes que per motius personals requereixin algun altre tipus de certificació més enllà de les establertes pel centre, ho hauran de sol.licitar mitjançant la presentació d’una instància dins l’horari de secretaria especificant el contingut del certificat, l’entitat davant la qual l’han de presentar, i la documentació que justifiqui la motivació de l’expedició del certificat en qüestió. La direcció del centre decidirà si és o no procedent expedir el certificat sol.licitat.

Aquesta instància s’haurà de presentar com a mínim amb quinze dies hàbils d’antelació, i la resolució es notificarà personalment a l’alumne.

Dos alumnes que desitgin intercanviar-se l’horari per al mateix idioma i nivell hauran de presentar una sol.licitud de permuta a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert.

Els alumnes no podran assistir a classe a l’horari sol.licitat abans de la formalització del canvi i la confirmació per part de la secretaria del centre.

Termini per presentar les sol.licituds a secretaria: del 7 al 17 d’octubre de 2019.

* Descarregeu-vos el document de la secció “Tràmits / Impresos“.

Les sol.licituds de canvi d’horari s’hauran de presentar a la secretaria dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert i caldrà adjuntar la documentació acreditativa de la causa al.legada.

Els alumnes no podran assistir a classe a l’horari sol.licitat abans de la formalització del canvi i la confirmació per part de la secretaria del centre.

Termini per presentar les sol.licituds a secretaria: del 21 al 24 d’octubre de 2019.

* Descarregeu-vos el document de la secció “Tràmits / Impresos“.

L’alumne oficial pot presentar  la renúncia a la matriculació en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret de retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.

La sol·licitud d’anul·lació o renúncia es lliurarà sempre a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert.

Es pot sol. licitar l’anul·lació de matrícula i devolució de taxes fins el 5 d’octubre de 2019 en horari de secretaria. Amb aquest tràmit deixeu automàticament de ser alumnat oficial i, si mai voleu tornar a estudiar en una EOI, us haureu de tornar a preinscriure com qualsevol ciutadà. Quan vingueu a fer el tràmit, haureu de fer constar el número de compte bancari a la sol. licitud. Caldrà portar el resguard de matrícula i els rebuts de pagaments: el de matrícula i el de material i caldrà complimentar una sol·licitud de devolució per a les taxes i una altra per al material.

Es pot sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret de retorn de l’import de la matrícula, però us manté l’estatus d’alumne oficial (encara que “congelat” temporalment) i, per tant, se us manté la plaça reservada durant aquell curs acadèmic. La sol·licitud de renúncia es lliurarà a la secretaria de l’escola dins l’horari d’atenció a l’alumnat establert fins el 31 d’octubre. Només es pot gaudir d’una renúncia per curs i d’un mateix idioma.

Termini: fins el 31 d’octubre de 2019 per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre, fins el 30 de novembre de 2019 per als cursos extensius, i fins l’1 de març de 2020 pels cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.

* Descarregeu-vos el document de la secció “Tràmits / Impresos“.

Si després de formalitzar la matrícula en un centre un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini extraordinari per a realitzar el trasllat de matrícula és del 16 al 17 de juliol de 2019. L’alumne s’haurà de matricular a la seva escola d’origen i llavors dirigir-se a l’escola de destinació i sol.licitar el trasllat.

El termini per efectuar trasllats de matrícula viva durant el curs acadèmic finalitza l’1 de març de 2020 per als cursos extensius, el 30 de novembre de 2019 per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre i el 29 de març de 2020 per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.

La sol.licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model “Sol.licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen.

* Descarregeu-vos el document de la secció “Tràmits / Impresos“.